Тәуелсіз қоздырылтын тұрақты тоқ қозғалтқышындағы кранның көтерілу механизімі

Узнать стоимость написания работы

Кіріспе

Өндірістегі техникалық прогрестердің дамуы алуан түрлі технологиялық процестердің, механизімдердің және олардың қолдану мақсаты мен жұмыс істеу принципіне, өндірістік процестерді режимдерді тұрақтандыру, техникалық цикілдарды қысқарту, өңдеу дәлдігін арттыруына тікелей байланыста болады. Білгілі болғандай бұл жағдайларда электроэнергияный пайдалы жақтары, және өзіні спецификалық құрамы үлкен жұмыс күшін және жаңа технилогияларды құрастыруға сәйке келеді. Электроэгнергияны көп тұтынатын маңызды бөліктеріндің бірі ол электір жетегі болып есептеледі. Электр жетегі дегеніміз ол электрмашиналарының жұмыс органдыры мен басқару органдарын іске қосатын электромеханикалық құрылғы болып табылады. Басым көпшілігі технологиялық процестерді қазіргі заманғы өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы өндірісінде механикалық энергия алу үшін электрмеханикалық түрлендіру көп қолданылады.

Осы процесте қолданылатын жеке механизмдер мен машинаның жұмыс жасау жағдайы, электромеханикалық құрылғылар жүйесі және оны басқару ерекшеліктерін ескере отырып, түбегейлі шешімдерді қабылдау шартына кемшіліксіз электржетегін құру үшін негізделеді. Бұл, әр түрлі халық шаруашылығына керек-жарақтары және технологиялық процестердің молшылығымен олардың өзара байланысымен түсіндіріледі. Сонымен қатар технологиялық процеске жұмыс машиналары қатыса алады. Мүлде өзгеше технологиялық процестерде бір машина сол уақытта жұмыс істей алады. Технологиялық процестердің, машиналардың, механизмдердің көптігінен электржетек міндетін зерттеу ерекшеліктерін және электржетегінің нақты механикалық түбегейлі шешімдерін қабылдау мүмкін емес. Талдау және синтез негізіне жүйелердің электромеханикалық құрылғылардың алынуға тиіс принциптері: бір қатар белгілері бойынша механизмнің жіктелуіне сүйіне отырып, олардың бір бөлігі механизм сипаттамасына, басқасы электржетек талаптарына тікелей қатысты.

Берілген мәліметтер

Тәуелсіз қоздырылтын тұрақты тоқ қозғалтқышындағы кранның көтерілу механизімі келтірілген /ТҚ ТТҚ/. Техникалық деректері №1 таблицада көрсетліген, ал механизімнің кинематикалық сұлбасы 1-ші суретте.

1 Таблица.

Аталуы

Белгіленуі

Өлшем бірлігі

Нұсқа

№4

Қозғалтқыш үшін:

1

Қозғалтқыштың типі

Д12

2

Қозғалтқыштың номиналды қуаты

Рн

кВт

2,5

3

Қозғалтқыштың номинал кернеуі

Uн

В

220

4

Қозғалтқыштың номинал айналу жылдамдығы

n

об/мин

1180

5

Якорь тізбегіндегі қозғалтқышытың тоғы

I н.

А

14.6

6

Якорь тізбегінің кедергісі

RЯ

Ом

1.13

7

Якорь тізбегінің қосымша кедергісі

RД

Ом

0,5

8

Қоздыру орамасының кедергісі

RВ

Ом

270

9

Қозғалтқыштың максималды айналу жылдамдығы

nмах

об/мин

3600

10

Қоздыру орамасының номиналды қоздыру тоғы

Iовн

A

0.7

11

Якордің активті өткізгіштер саны

N

990

12

Қоздыру орамасындағы шықпалық полюстер саны

wв

1800

13

Параллельді якорь шықпасының саны

2a

1

14

Бір полюсті магнит ағыны

Ф

мВб

4.76

15

Якорьдің инерция моменті

Jдв=J1

кг×м2

0,05

16

Жұп полюсті қозғалтқыш саны

4

17

ПВ

%

100

Механизімдер үшін:

1

Барабан диометірі

Dб

м

0,15

2

Жүк массасы

mr

кг

200

3

Түзеткіш беру еселігі

ip

9.3

4

ПӘК механизімі

ηмех

0,9

5

Инерция моментінің механизімі

Jб=J7

кг м2

1.68

6

Көтерілу биіктігі

Н

м

10

1 Сурет – Электр жетегіндегі көпірлік кранның кинематикалық сұлбасы.

Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының табиғи және жасанды мінездемелерін есептеу және тұрғызу

Электр қозғалтқышы үшін тәуелсіз қоздырылатын тұрақты тоқ қозғалтқышын есептеу және де тұрғызу:

1. Табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамасы .

2. Жасанды механикалық сипаттамалары:

• Якорь тізбегіндегі қосымша кедергісін алыптастағанда, якорь кернеуі кезіндегі ,, номиналды магнит ағыны;

•Якорь тізбегінің кедергісі кезіндегі ,, номиналды кернеу және номиналды магнит ағыны;

•Магнит ағыны кезінде , , номиналды кернеуді және якорь тізбегіндегі қосымша кедергісін алыптастағанда;

3. Сопротвления Аналитикалық әдіспен іске қосылу кедергісін анықтау.

4. Динамикалық тежелу үшін резистордың кедергісін анықтау

1.1 Табиғи механикалық және электромеханикалық сипаттамалары Қозғалтқыштың механикалық сипаттамасын құрылысын бастау үшін табиғи механикалық сипаттамаларын есептеп және құру,нүкте арқылы өтетін түзу сызық болып табылады : координаттары М0, ω0, (идеалды бос режимде) және Мн, ωн (номиналды режим).

Статикалық және динамикалық сипаттамаларын зерттеу, тәуелсіз қоздырылатын тұрақты тоқтын бірмассалы электромеханикалық жүйесі.

Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты тоқ қозғалтқышы сұлба бойынша қосылған, суретте көрсетілген. 1.1

Рисунок 1.1- Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты тоқ қозғалтқыш,

номиналды айналу жиілік мәні бойынша:

Бірегей электромагнитті коэффицентті табу:

Номиналды электромагнитті момент:

Қозғалтқыш валынын номиналды моменті:

Момент шығыны:

Кедергінін толық моменті:

Кедергі моментіне сәйкес келетін якорь тоғы Мс :

Қозғалтқыштын айналу жиілігі тоқ Ic кезінде:

Бос жүріс кезіндегі бұрыштық жылдамдық:

=125,6с-1

Сурет 1.2- табиғи механикалық график

1.2 Жасанды механикалық мінездемелері

1) якорь кедергісі , , номиналды кернеу және номиналды магнит ағыны кезінде;

Жасанды түрдегі сипаттама нүктесінің координаттары


;

Сурет 1.3 Якорь кедергісі ,

кезінде жасанды түрдегі меxаникалық сипаттамасы


2) Якорь кернеуі , , номиналды магнит ағыны және якорь тізбегінде қосымша кедергісіз. Кернеу кезінде идеалды бос жүрістің бұрыштық жылдамдығы:Сурет 1.4 якорьдағы кернеу, ,

кезіндегі жасанды меxаникалық сипаттамасы.

2) Магнит ағыны , , , номиналды кернеу және якорьдағы қосымша кедергі болмаған кезінде.

Бұрыштық жылдамдық:

102

Сурет 1.5 Магнит ағыны , кезіндегі жасанды меxаникалық сипаттамасы

1.3 Қосылу кедергілерін аналитикалық әдіс арқылы есептеу

Қосу сатысының саның анықтау:

Егер алынған сатылар саны бөлшек болса, онда ол ең жақын санға дейін дөңгелектенеді және жаңа мәнге ие болады.

Механизмнің талаптарына сәйкес қосу тогының өзгертілген шектерін тандау:

Қосу кедергісі толық іске қосылған кездегі якорь тізбегінің жалпы кедергісін анықтау:

и .

;

Сонымен, қосу сатысының саны m=11. Бұл, электрлік қосу сұлбасында екі қосымша кедергі болатының білдіреді және т.б. (1.6 сурет), мәндері келесі есептеулер бойынша анықталады:

Рисунок 1.6- Принципиалды электрлік қосу сұлбасының бөлігі және динамикалық тежеуДПТ

Динамикалық тежеу кезінде якорь орамы желіден ажыратылады және бір резистормен тұйықталады, бұның мәні де келесі бөлімшеде анықталады (1.4).

ДПТ тәуелсіз қоздырырылған табиғи сипаттамасы үшін якорь тізбегінің толық кедергісі якорь орамының кедеогісіне тең R.

Жоғарыда көрсетілгендер бойынша резистор мәндерін анықтау.

Қосу реостатының саты кедергілерінің мәнін анықтау:

Бірінші сатының кедергісі:

где -добавочное сопротивление определяется так:

=3,38Ом

Екінші сатының кедергісі:

,

.

Тексеру есебін орындау. Қосқан кездегі якорь тізбегінің жалпы кедергісі тең:

Проверка: ,

Сурет 1.7- Электромеханикалық сипаттамасы

ДПТ ( 2 қосу сатысы үшін)

1.4. Динамикалық тежелу үшін резистор кедергісін анықтау

Динамикалық тежелу кезінде максималды ток өлшемі жағынан ток аспауы, динамикалық тежелу үшін резистордың кедергісін анықтаудан шығады. Сондықтан:

2 .ӨТПЕЛІ ПРОЦЕСТЕРДІ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ КЕЗІНДЕ ДИНАМИКАЛЫҚ ТЕЖЕУ

2.1 Қосылу кезіндегі өтпелі процестерді есептеуді жеңілдету Электромеханикалық уақыт тұрақтысы экспоненциальдық өтпелі процестер бірыңғай оның ұзақтығын анықтайды. Теориялық уақыт осындай өтпелі процестерде шексіздіке тең. Іс жүзінде, шартты түрде аяқталған уақыты өтпелі процесінің қабылданады, сол уақытта координата 95% қойылған мәнге жетті. Осы практикалық уақытта өтпелі процесте тең 3.

Әр сатыда анықтау кезінде w-ға тек сәйкес келмейді жәнеде өзіннін бастапқы және тұрақталған айналым жиелігінін өлшемі келеді(). жалпы жағдайда жиілігін үдеу i- сатысындағы үдемелі қозғалыс

негізынде уақыт тоқтың якорьде азаю мезетынде тоқ арқасында I1 мен I2 осы i сатыда, анықталады осылай:

2.2 Динамикалық тежелу кезіндегі өтпелі процестердің есептелуін жеңілдету

Жүзеге асыру үшін осы режим якорь қозғалтқыш желіден ажыратылады және тұйқталған резистордаRТ ал қозу орамында кернеу қалады. Егер осылай санасақ индуктивтілік орамдар тең0, онда бұл ауысу, ток якірі тізбегіндегі ауытқу өзгереді IC дан IТ (сурет.2.1) осы жердегі IТ шамасы теріс. Жұмыс нүктесі жылжиды және табиғи сипаттамалары 1-шіден табиғи сипаттамасы 2-шісіне өтеді.Бұдан әрі шамалары және w нөлге дейін кемиді.

Рисунок 2.1-. Жылдамдық сипаттамалары тұрақты ток қозғалтқышының (осы 2 сатыларының іске қосылуы m=2)

Егер жеткеннен кейін теңдік болса w =0 кедергі сәті өзгермей белгі тең модульды болып қалды, онда қозғалтқыш өзгертті айналу бағытын, жиілікке жетті wТ осы тоқта

Алайда жеткеннен кейін айналу w =0 жиілігіннен момент кедергісін өзгертеді белгісі және белгі қозғалтқыш тоқтайды. Анықтау үшін якорь тогының кезінде динамикалық тежеу пайдалануға болады тенде,қабылданды . Осы жағдайда аламыз:

;

Анықтау үшін өзгерісті w процесінде динамикалық тежеу тендеуін қолданамыз, қабылдап

.

Осы жағдайда аламыз:

Бұл соңында динамикалық тежеу w =0, негізінде анықтауға болады уақыт динамикалық тежеуді:

2.3 Өтпелі мінездемелердің түрін анықтау

Белгілі, егер болса өтпелі жағдай апериодикалық болады, ал болса тербелмелі болады.

Электромагниттік уақыт тұрақтысы ТЯi, электр жетегіндегі электр бөлігінің инерциялануын сипаттайды, электромеханикалық уақыт тұрақтысы ТM,электр жетегінің механикалық бөлігінің шарасы болып табылады. Уақыт тұрақтысы ТЯi қозғалткыш ормадарының пәрменділігін және күштік түрлендіргіш элементтерін және басқару схемасын сипаттайды.

Егер, онда өтпелі процестер шартты түрде механикалық классқа жатады, егер салыстырмалы болса, онда электромеханикалық өтпелі процестер болады.

Графиктер тұрғызу үшін электр жетегі координатындағы уақыт өзгеруі алдын-ала белгілі болуы тиіс дерекер:

1) қарастырылып отырған ауыспалы процестердің түрі (іске қосу,тежеу,реверс, көшу сипаттамаларының сипаттамасы, жүктемені тастауға немесе қолданбауы)

2) тоқтың бастапқы және соңғы мәндері, жылдамдығы және де басқа да координаттар. Осы деректер статикалық сипаттамалар көмегімен анықталады, онда өтпелі процестердің бастапқы және соңғы нүктелері орналасқан.

3) Электр жетегінің параметрлері ,олардың қатарына мыналар жатады, күшейту коэффициенті(беру) элементтердің және олардың уақыты тұрактысы. Бұл деректер кострукция элементтерімен олардың сипаттамаларынан анықталады

Осы деректер болмаса өтпелі процестер анықталмаған болып табылады.Мысалы:

2.4 Негізгі параметрлерді анализдеу

Талдау ыңғайлы болу үшін есептеу нәтижелерін, кедергі резисторын есептеу кезінде орындалған,қосу және тежеу кезінде алдыңғы пунктарды ескере отырып жалпы таблица 2.1 (іске қосу сатыларының саны үшін m=2)

2.1-кесте - Негізгі параметрлері сатыларының іске қосу және тежеу

Cаты

Өтпелі

процесс

2

5,98

0,12

0,0007

Апериодтық

132,01

1,09

0,066

1

4,51

0,09

0,001

Апериодтық

133,78

35,05

0,0495

0

1,13

0,022

0,0042

Апериодтық

137,87

113,3

0,0121

Динамикалық

тежеу

1,99

0,062

0,0015

Апериодтық

-4,83

0,171

2.1 кестеде көрсетілгендей, өтпелі процес 2.1 және тежегіш саты апериодикалық болалы. Жалпы уақыт жылдамдығы :

3. Көпірлік кран электржетегінің механикалық өтпелі процесін есептеу және графиктерін тұрғызу.

3.1 Қажетті қозғалыс процесінің векторлық жағдайының сандық бағалауы

Тапсырма бойынша рұқсат етілген үдеу, а=0.12 м/с2. Жұмыстың циклна сәйкес, алдымен биіктігі 14 м-ден жүкқармалаушы құрылғы жылдамдығы 0.208 м/с іске асады. Жеделдету және тежелу уақытын келесі формуламен есептейміз:

.

Жүктелмеген жүкқармаушы құрылғының арақашықтығы, жеделдету және тежелу кезінде іске асады:

.

Жылдамдық кезіндегі жұмыс уақыты Vтусіру:

.

Цикл бойынша, үзілістен кейін, Hм=15м биіктікке 0,26 м/с жылдамдықпен және рұқсат етілген жеделдетуімен а=0.12 м/с 2 жүкті көтереміз. Время разгона и торможения при этом будет равно:

Жеделдету мен тежелу кезінде іске асатын арақашықтық:

м

Жылдамдық кезіндегі жұмыс уақыты Vкөтеру:

Жетектің сумармарлық жұмыс уақыты:

2·t1+2t2+2·t3+2t4=2∙1,733+92.6+2∙2,167+72,58=172,98 с

Цикл уақыты 10 мин аз болғандықтан, қозғалтқыш S3 режимінде жұмыс істейді. Жүкқармаушы қондырғының желілік жылдамдығынан қозғалтқыш валының бұрыштық жылдамдығына көшуі:

где iп – полиспастаның берілістік катынасы,

iр – редуктора берілістік катынасы,

Dб –барабан диаметрі.

.

Табылған уақытпен жылдамдық бойынша тахограмма қозғалысының процесі тұрғызылады.

Рисунок 3.1 – Тахограмма қозғалыс процессі

3.2 Момент және кедергі күшін сандық бағалау

Қозғалтқыш валының моментіндегі жүктелмеген жүкқармаушы қондырғының түсірілуін келесі формуламен анықтаймыз:

Нм

Қозғалтқыш валының моментіндегі жүктің тусірілуі ұқсас:

Қозғалтқыш валының моментіндегі жүкті көтеруді келесі формуламен:

Нм

Қозғалтқыш валының моментіндегі жүктің көтерілуі ұқсас:

где Gгр -жүк салмағы;

G0 – жүкқармаушы қондырғының салмағы

η - механикалық берілудің ПӘКі.

3.3 Электржетектің механикалық бөлігінің есептік сұлбасын құрастыру

Көтеру механизмі электржетегінің кинематикалық сұлбасы 3.2 суретте көрсетілген.
Қозғалтқыштың білігіне муфта арқылы редуктордың кіріс білігімен байланысқан. Редуктор бір уақытта айналу жиілігін азайтып, моментті көбейтеді. Редуктордың шығыс білігі муфта арқылы арқынды барабанмен байланысқан. Полиспаст екі арқанда орнатылады. Полипастқа грейфер орнатылады. Полипаст грейфердің сызықтық жылдамдығын азайтуға арналған. Арқанды барабан белдік беріліс арқылы қоректенуші кабельге беруге арналған кабельді барабанмен байланысқан.

Сурет 3.2 – Көтеру үшін көпірлік кранның кинематикалық сұлбасы

Жобалау жылдамдығының аудандық параметрлерін орындаймыз:

Jпрi=

Jпрi=кг∙м2

Барабанның инерция моменті мына формуламен есептеледі:

кг∙м2

Жүктің инерция моментін мына формуламен анықтаймыз:

кг∙м2

Жүкұстағыш құрылғының инерция моментін мына формуламен анықтаймыз:

кг∙м2

Қозғалтқыштың инерция моменті JДВ=2 кг∙м2. Шарт бойынша берілген редуктор инерция моменті, қозғалтқыш инерция моментінің 50% - на тең

0,5 кг∙м2

Муфта инерция моменті:

кг∙м2

Төрт массалық жобалау сұлбасы үшін.

Дәйекті жеңілдету әдісін пайдалана отырып,эквивалентті үшмассалық жобалау сұлбасына көшу.

Эквиваленттік сұлбаның есептеу параметрлері келесі формуламен өңделеді:

,

Екі массалық жобалау сұлбасына көшу:

3.4. Жұмыс істеп тұрған машинаның механикалық және жүктемелік диаграммасын тұрғызу.

Жүктемелік диаграмманың құрылымына қажетті параметрлердің бәрі жоғарыда есептелді.

Жүктемелік диаграмма 3.3. суретінде көрсетілген.

3.3.сурет - Жүктемелік диаграммасы

Өтпелі жүрістің уақыты орнатылған қозғалыс уақытынан 10%-ға аз. Сондықтан жүктемелік диаграмма құрған кезде динамикалық сәттерді қосымша есептеудің қажеті жоқ.

3.5 “Электржетек - желі” және “Электржетек - оператор”жүйесінің анализі және сипаттамасы.

Көпірлі кран көтергіші тетігінің электр жетегі жиілігі 50 Гц құрайтын 380 В үш фазалы стандартты кернеуден қуат алады. Өндірістік желіде қуат күші артық жұмсалуы мүмкін, сонымен қатар апатты жағдайлар пайда болуы ықтимал, сол себепті желідегі қуат күші өзгерген жағдайда құрылғының жұмысқа қабілеттілігін арттырып, қысқа тұйықталу тоғынан қорғанысты қамтамасыз ету керек. Сондықтан жетекті желіге автоматты қосылғыш арқылы жалғаймыз, ол қозғалтқышқа желі жағынан да, жүктеме жағынан да қысқа тұйықталу мүмкіндігінен қорғап тұрады. Кран оператор-краншы арқылы басқарылады, сол себепті басқару қарапайым болуы тиіс, екпінді жеңіл басқарып, кранды тоқтатумен қамтамасыз етуі шарт, сонымен қатар жылжудың нақты жылдамдығында белгіленген жұмыс тәртібін жүзеге асыруы тиіс.

3.6 Принципиалды таңдау шешімдері

Жетек типі мен координатаны реттеу амалын

Кран механизмін қозғалысқа келтіру үшін қозғалтқыштың бірнеше түрін қолдануға болады. Бұл тәуелсіз немесе тізбектей қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы немесе асинхронды қозғалтқыш болуы мүмкін. Жалпыөндірістік қолдансытағы қозғалтқыштарды қолдануға болады. Сонымен қатар өндірісте тұрақты және айнымалы токтағы крандар сериясы шығарылады.Қозғалтқыштардың әрқайсысының артықшылықтары мен қатар кемшіліктері де бар. Мысалы тұрақты ток қозғалтқыштары айналу жиілігін р жеңіл әрі оңай реттегенімен, айнымалы ток генераторынан габариті жағынан анағұрлым үлкен. Асинхронды қозғалтқыштар габариті кіші болғанымен, айнымалы ток қозғалтқыштарының реттеу жүйесі қиынырақ.

Тұрақты ток қозғалтқыштарының айналу жылдамдығын реттеудің мүмкін болған бір жолы, қорек көзінің кернеуін тәуелсіз қоздырылатын қозғалтқыштарға арналған басқарылатын түзеткізтермен және тәуелсіз және тізбектей қоздырылатын қозғалтқыштарының якорьін шунттау.

Қысқатұйықталған роторлы Асинхронды қозғалтқышты басқару үшін жиілікті түрлендіргішті қолдануға болады.

Бұл амалдар бір-бірінен күрделілігі, шығыны, бағасы жағынан ажыратылады және әрбір нақты жағдайға тиімді реттеуді таңдауды талап етеді.

Төменде жетекке қойылатын талаптар кезінде мүмкін болған шешімдер көрсетілген.

Тәуелсіз қоздырылатын Тұрақты ток қозғалтқышы, кернеуді басқарылатын түзеткіш көмегімен реттеу;

Тізбектей қоздырылатын ТТҚ, якорды шунттау;

Жалпыөндірістік қолдансықа арналған Қысқатұйықталған ротор орындауындағы қозғалтқыштар; жиілікті басқару;

Жалпыөндірістік қолдансықа арналған фазалық ротор орындауындағы қозғалтқыштар; ротор тізбегінің кедергісі;

4. Электржетек арқылы басқарылатын көпірлік кранның принципиалды электрлік сұлбасын жасау

Өңделіп жатырған қозғалтқыштың басқару сұлбасында, міндетті түрде, тапсырманын берілген нұсқасы бойынша уақыт функциясындағы қозғалтқыштын автоматты қосу және жылдамдық функциясындағы динамикалық тежелу қарастырылу қажет. Өңдеу келесі түрде орындалады:

1. 2 сатыдағы уақыт функциясының автоматты қосылуы үшін басты қондырғының қосылу схемасының R1,R2,R3 резисторларын КТ1,КТ2,КТ3 уақыт релелерін КМ3.1, КМ4.1, КМ5.1 жылдамдық түйістіргіштерін қарастырамыз. Резисторлардың коммутациясы үшін (бір қосылу сипаттамасынан екіншісіне өту кезіндегі) оларға параллель тұйықталған контактілі КМ3.2, КМ4.2, КМ5.2 жылдамдық контакторларын қондырамыз.

2. Максималды тоқтық қорғаныс үшін зәкір тізбегіне КА1 және КА2 орама релесін және ОВ қыздырма қозғалтқышының орамының тізбегіне КА3 нөлдік тогы бар орама релесін қондырамыз (ОВ тізбегінде тоқ бар болуын бақылау үшін немесе сол тоқтың шекті деңгейден төмендеуін бақылау үшін). Қосылудың автоматтандыру процессі уақыт функциясында орындалады. Минималды қорғаныс функциясын реле сұлбасына қосылатын КV1 кернеу орындайды. Желідегі KV1 кернеу рұқсат берілген деңгейден (0,8-0,85) төмендеген кезде KV1 реленің кернеуі жоғалады және өзінің тұйықтаушы контактсімен басқару сұлбасын өшіреді. Бұл күштік сұлбаның желіден ажыратылуына алып келеді.

3. Жылдамдық функциясындағы динамикалық тежеуді жүзеге асыру үшін, орамасы қозғалтқыштың зәкіріне жалғанған кернеу релесін KV қарастырамыз. Төмен жылдамдықтан реле ажырайды, сонда да ол контакторды КМ2 сөндіруге, тежеу процесінің аяқталғанына команда береді. Реле KV кернеуінің түсуі бастапқы орнатылған жылдамдықтың 10 – 20 % сәйкес келеді:

4. Коммутацияны жүзеге асыру үшін – автоматты ажыратқыштар QF1 және QF2, сақтандырғыштар QF1 және QF2; ал қорғанысқа – кернеуді тұрақтандыру релесі KV1, максимальды тоқ релесі КА1 және КА2, өрістің үзілу релесі КА3, және оның сөнген кезіндегі қозғалтқыштың қоздыру орамасын асқын кернеуден қорғау үшін, оның орамасына параллель жалғанған разрядты резистор R6 және диод VD1 қолданылады.

4.1 сурет. Автоматты қосылуы және тұрақты тоқ қозғалтқышының тежеуі бар релелі-контакторлы басқару жүйесінің электрлі принципиалды сұлбасы.

Қорытынды

Мен бұл курстық жұмыстың 1 бөлімінде тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының табиғи және жасанды мінездемелерін есептеп және тұрғыздым. 2 бөлімде өтпелі процестерді есептеп және іске қосу кезінде динамикалық тежеуді қарастырдым. 3 бөлімде көпірлік кран электржетегінің механикалық өтпелі процесін есептеп және графиктерін тұрғыздым. 4 бөлімде электржетек арқылы басқарылатын көпірлік кранның принципиалды электрлік сұлбасын жасадым.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. М.: Энергоиздат, 1981, 576 с.

2. Ильинский Н.Ф. Основы электропривода: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., М.: Издательство МЭИ, 2003, 224 с.

3. Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1986, 416 с.

4. Справочник по автоматизированному электроприводу. / Под ред. В. Елисеева и А.В.Шинянского. -М.: Энергоатомиздат, 1983. -616с.

5. Ключев В.И. Теория электропривода. М.: Энергоатомиздат, 1985, 560 с.

6.Справочник по крановым электродвигателям / Под ред. В.М. Рабинович. М.: Энергоатомиздат, 1988. 318 с.

Источник: портал www.KazEdu.kz

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info