Шахталық көтерім және сутөкпе қондырғыларын есептеу

Узнать стоимость написания работы

Кіріспе

 

"Тұрақты жабдықтар" пәні 5В072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының мамандық модульдері циклына кіреді.

Пәннің мақсаты – өнеркәсіпті мекемелердегі көтерім, желдеткіш, сорғыш, компрессорлы, вакуумды-сорғыш қондырғыларының теория негіздерін және пайдалану тәжірибесін оқып- білуді мақсат етіп алға қояды.

Курстық жобаны орындау міндеттері келесідей.

- көтерім, желдеткіш және сутөкпе қондырғыларының негізгі түрлерінің жұмыс режимдері туралы түсінікке ие болу;

- жабдықтардың таңдалуымен байланысты инженерлі-техникалық мәселелердің шешілуін білу;

- іске қосу және тоқтату, сынауларды жүргізу, пайдалану параметрлерін анықтап жұмыс істей білу;

- электр механикалық қондырғыларының сипаттамалары бойынша практикалық дағдыларды меңгеру.

Берілген пәнді оқу барысында студенттердің шахталық немесе кеніштік көтерім қондырғыларын, желдету және сутөкпе қондырғыларының жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары туралы түсінігі болуы керек.

Көтерім қодырғыларын есептеу алгоритмі жоғарғы «Шахталық стационарлық машиналар және қондырғылар» курсы бойынша тәлім алатын тау- кен мамандықтары үшін курстық жобаны есептеу барысында колданылады.

Ұсынылған әдісте шахталық көтерім қондырғыларының технологиялық жобалауының жаңа қағидалары көрсетілген; курстық жобада қолдануға арналған жаңа қондырғылардың сипаттамасы енгізілген.

Екіскипті цилиндрлік барабаны бар көтерім қондырғысының және сутөкпе қондырғысының есептеу алгоритмі егжей-тегжейлі жасалған, келесі алгоритмдер жұмыс ерекшеліктері бойынша есептеліп және әр түрлі көтерім және сутөкпе қондырғыларын есептеу үшін көрсетілген.

Курстық жобаны орындау «Тұрақты қондырғы» пәнінен студенттердің білімін бекітуге және тереңдетуге мүмкіндік береді және нақты міндеттерді шешу кезінде студенттер алған білімдерін қолдана білетінінің дәлелі болып табылады.

 

Жалпы ережелер

 

Берілген курстық жобаның тақырыбы «Шахталық көтерім және сутөкпе қондырғыларын есептеу» болып табылады.

Курстық жобаның түсіндірме жазбасын және графикалық бөлігін ресімдеу осы әдістемелік нұсқау бойынша жүргізіледі.

Курстық жобаның түсіндірме жазбасының көлемі мәтіні машинамен басылған 20-30 бетті құрауы тиіс және графикалық бөлігі А1 форматындағы 1 сызбадан тұрады.

«Шахталық немесе кеніштік көтерім және сутөкпе қондырғыларын есептеу» тақырыбындағы курстық жоба екі бөлімнен тұрады. Бұл курстық жобаның бөлім атаулары:

1- бөлімі: Шахталық немесе кеніштік көтерім жүйесін жобалау;

2- бөлімі: Шахталық немесе кеніштік сутөкпе қондырғысын есептеу болып келеді.

Курстық жобаның 1- бөлімінде шахталық көтерім жүйесін жобалау үшін цилиндрлік барабаны бар екі скипті көтерім қондырғысын есептеу, көтерім канатын есептеу, көтерім машинасын есептеу және таңдау және т.с.с есептеулер жүргізілген.

2- бөлімінде сутөкпе қондырғысының негізгі жабдығы таңдалады және сутөкпе қондырғысының құбырлары есептелінеді. Бөлімнің соңында сутөкпе қондырғысының ПӘК-і есептелінеді.

Курстық жобаның графикалық бөлімінде шахталық көтерім қондырғысының оқпан маңындағы орналасу схемасы, насос қондырғысының схемасы және сутөкпе қондырғысының құбырларының орналасу схемасы А1форматтағы бетке сызылады (қосымша А қараңыз).

Курстық жобаға жеке тапсырмаларды алғаннан кейін әр студент курстық жоба бөлімдерін сапалы және уақтылы орындауға міндетті және курстық жоба жетекшісі белгілеген мерзімде есеп беріп тұруы тиіс.

Жобалау және есептеу үшін бастапқы деректер 1 - кестеде берілген, әр нұсқа сынақ кітапшасының нөміріне немесе топ журналының реттік нөміріне сәйкес таңдалады.

 

 

1.            Әдістемелік нұсқаулықтар

1.1.     Көтерім қондырғысын есептеу

 

Көтерім қондырғысының сағаттық өнімділігі келесі формула бойынша есептелінеді:

 

 

(1.1)

 

мұндағы N – бір жылдағы жұмыс күні, күн саны;

t – бір тәуліктегі көтерім жұмысының уақыты, сағат;

С – көтерім жұмысының тұрақсыз коэффициенті.

 

Скиптер пайдалы қазындыларды көтеруге арналған негізгі көтерім ыдысы болып саналады. Скиптердің салмағы шамамен жүктің салмағына тең, ал клеттік көтерімде жүк, жалпы салмақтың 1/3-ін ғана құрайды.

Сондықтан скиптік көтерімде қозғалтқыш қуаты, электр энергиясының шығыны және көтерім қондырғысының механикалық бөлімінің құны төмендейді.

Көмір шахталары үшін бірканатты көтерім скипінің жүккөтергіштігі Г.М. Еланчиктің формуласымен анықталады:

 

 

(1.2)

 

мұндағы Нш –шахта тереңдігі;

θ- көтерім сауытын тиеп- түсіруге кететін уақыт (шамамен 10 сек деп алуға болады). Ыдыстарды тиеуге және түсіруге кететін уақыт ол процестерде автоматтандыру және механикаландыру тәсілдеріне байланысты.

Скиптің жүккөтергіштігін анықтаған соң, Қосымшадағы, 2- кесте арқылы жүккөтергіштігіне сүйене отырып, скиптің белгілі бір моделін таңдаймыз. 2- кестедегі таңдалған скиптің техникалық сипаттамаларын жазып аламыз.

 

Ауысымды түсіріп – көтеруге қажет циклдар саны

 

 

(1.3)

 

Ауысымды түсіріп- көтеруге қажет уақыт

 

 

(1.4)

 

Көтерім ыдыстарының қозғалысының ұзақты

 

 

(1.5)

 

мұндағы θ- 1*- кестесінен таңдаймыз;

 

Көтерім биіктігін келесі формула арқылы есептейміз:

 

 

(1.6)

 

мұндағы hтиеу – тиеу биіктігі, м;

hтүс – жер бетіндегі скиптің түсіру биіктігі, м;

hр – скип рамасының бункер жиегінен асуы, скип сипаттамасынан алынады, шамамен аударылмайтын скиптарға 0,3м.

 

Көтерім сауытының орта және максималды жылдамдығы

 

 

(1.7)

 

 

(1.8)

 

мұндағы, α – жылдамдықты еселегіш, скиптарда 1,25-1,35;

 

 

1.2.          Көтерім канатын таңдау

1.3.           

Канаттың сызықты массасы төменгі формулалар бойынша анықталады. Егер Н<600м болса:

 

 

(1.9)

 

Ал егер Н>600м болса:

 

 

 

(1.9*)

 

мұндағы - тиелген скип массасы, кг;

Есептеу барысында Q0, Q, Qm мәндері кг-мен алынуы керек;

γ0 – канаттың фиктивті тығыздығы, (мәні қосымшадағы 1- кестеден алынады) ;

Н0=Hш+hтиеу+hк – канаттың вертикалды ұзындығы (канаттың шкивтан түсу нүктесінен көтерім ыдысының ең төменгі орнына дейінгі ара қашықтық), м;

mПБ – беріктік қор коэффициенті;

hак – асыра көтеру биіктігі, ҚЕ ережесі бойынша скиптар және аудармалы клеттер үшін hак=6м.

 

Копер биіктігін анықтау:

 

 

(1.10)


1.10 формуласында шкив радиусы Rш белгісіз болғандықтан, оны шамалап 2 м тең деп аламыз.

Канаттың вертикалды ұзындығын анықтау формуласы:

 

 

, м

(1.11)

 

Берілген мәліметтерге сүйене отырып, қосымшадағы 3, 4 кестелерден канаттың сызықтық массасына байланысты көтерім канаты таңдалады. Канаттың МЕСТ-ке сәйкес сызықтық массасы р, диаметрі және үзілу күші жазып алынады.

 

Таңдап алынған канат нақты беріктік қорына тексеріледі. Егер Н<600 м болса:

 

 

(1.12)

 

Ал егер Н>600 м болса, онда үстіңгі қимасында

 

 

(1.12*)

 

Ал астыңғы қимасында:

 

 

(1.12**)

 

Яғни, жүк көтерім қондырғысы үшін 4,5, ал клеттер үшін 5- ке тең.

 

Канат тармағының максималды статикалық керілуін есептеу

 

 

(1.13)

Максималды статикалық теңестірілмеген аймақтық күшті есептеу

 

 

(1.14)

 

Теңестіргіш канат шахта оқпанының тереңдігі 500 м асқан жағдайда және келесі теңсіздік орындалған жағдайда пайдаланылады

(1.15)

Теңестіргіш канат ретінде дөңгелек қималы беріктігінің таңбалау тобы 1372 мПа (140 кг/мм2) кем емес канаттарды пайдалану ұсынылады.

Егер шахта шарттары дөңгелек қималы теңестіргіш канаттар үшін вертлюгтарды пайдалануға мүмкіндік бермесе (абразивті шаң), онда жалпақ канаттарды немесе жалпақ резинотросты таспаларды пайдаланған жөн.

Теңестіргіш канаттың сызықтық массасын q МЕСТ- тарға сәйкес көтерім канатының сызықтық массасына жақын не тең қылып алады.

 

 

1.3 Көтерім машинасын таңдау және есептеу

 

Көтерім машинасының барабанының және бағыттаушы шкивтің диаметрі, ҚЕ сәйкес, мына формуламен анықталады:

жер бетінде орналасқан көтерім машинасы үшін

 

 

(1.16)

 

жер астында орналасқан көтерім машиналары үшін:

 

 

(1.17)

 

мұндағы dк – таңдалған канат диаметрі.

Анықталған шкив диаметрі және канат диаметрі шамаларына сүйене отырып, 9- кестеден шкив таңдау қажет.

Анықталған барабан диаметрі және канат тармақтарының статикалық керілу шамалары бойынша МЕСТ – қа (қосымшадағы 7, 8 - кестелер) сүйене отырып цилиндрлік тілік бірбарабанды және екібарабанды көтерім машинасын таңдаймыз.

Таңдалған көтерім машина барабанына канаттың орналасуы тексеріледі.

Екібарабанды көтерім машинасы үшін әр барабанның қажетті енін келесі формула арқылы анықтаймыз:

 

 

(1.18)

 

мұндағы =30 қайталап сынауға арналған канат ұзындығы, м;

z- айналым үйкелісі (қаптамасыз барабан үшін-5; қаптамалы барабан үшін - 3);

ɛ=2-3 мм - канаттың айналымы арасындағы саңылауы.

Цилиндрлі тілік бірбарабанды машина үшін:

 

 

(1.19)

 

мұндағы hгор

- канаттар арасындағы саңылау, 1 орамға тең болып алынады.

 

Егер екібарабанды көтерім машинасында барабанның қажетті ені таңдалған көтерім машинасының енінен артық болса, онда канатты барабанға қабаттап орау іске асады (егер таңдалған көтерім машинасының техникалық сипаттамалары бойынша қабаттап орау ескерілсе).

 

 

(1.20)

 

мұндағы В- таңдалған көтерім машинасының барабанының ені.

 

 

1.4 Көтерім машинасының шахта оқпанының маңында орналасу схемасын таңдау

 

1.4.1 Орналасудың негізгі параметрлері

 

Цилиндрлі барабанды, бірканатты көтерім машиналары жер бетінде бөлек ғимаратта орналасады. Типтік схемалары 1.1 және 1.2. суреттерінде көрсетілген.

 

1.1 - сурет1.2 - сурет

 

Копер станогының және жебенің немесе оқпандағы канат пен көтерім машинасының осіне дейінгі минималды ара қашықтық:

 

 

(1.21)

b>bminболу керек.

Айқын кескіндеме салудың шарттарына сай келесі шарт орындалуы қажет:

 

 

(1.22)

 

Шахта оқпанындағы канат пен көтерім машинасының осіне дейінгі ара қашықтық:

 

b=(hк −С0) ctgφ + Rш

(1.23)

 

мұндағы С0 – көтерім машинасының осінің жер бетінен асу биіктігі.;

φ - канат керілген бөлігінің горизонтқа иілу бұрышы, ҚЕ бойынша 30-55 аралығында болуы керек.

Канаттың ішегінің ұзындығын есептеу формуласы (барабан мен шкивтен түсетін нүктелерінің ара қашықтығы) 1.1 – суретіндегі типтік схема үшін:

 

 

, м

(1.24)

 

мұндағы Rш - бағыттыушы шкив радиусы.

1.2 – суретіндегі типтік схемадағы канатттың жоғарғы ішегінің ұзындығы (1.24) формуласымен анықталады. Ал төменгі ішегі келесі формуламен анықталады:

 

 

(1.25)

 

 

(1.25*)

 

ҚЕ сай канаттың ішегінің ұзындығы 65 м аспауы керек. Егер канаттың ішегінің ұзындығы рұқсат етілген ұзындықтан асса, көтерім машинасы ғимаратының және копердің арасына канаттың иілуін азайту үшін доңғалақшалы мачта қою қажет.

φ бұрышын тексеру мына формуламен анықталады:

 

 

 

(1.26)

 

 

1.4.2 Девиация бұрыштары (ауытқу бұрыштары)

 

Цилиндрлік барабандарға ҚЕ бойынша девиация бұрыштары артық болмауы керек. Девиация бұрыштарын анықтау схемалары 1.3 суретінде көрсетілген.

 

 

1.3 – сурет. Девиация бұрыштары

 

Девиация бұрышын анықтайтын формула:

а) шкивтері бір геометриялық осьте орналасқан екібарабанды машинаға арналған формула (1.3 а – сурет):

 

 

(1.27)

 

мұндағы а-барабандардың ішкі ребордаларының арасындағы қашықтық, мм;

S-ыдыстар арасындағы қашықтық, мм.

 

 

(1.28)

 

б) шкивтері бір вертикалды осьте орналасқан екібарабанды машинаға арналған формула (1.3 б – сурет):

 

 

(1.29)

 

 

(1.30)

 

в) шкивтері бір вертикалды осьте орналасқан бірбарабанды тілік барабаны бар машинаға арналған формула (1.3 в – сурет):

 

 

(1.31)

 

 

(1.32)

 

Девиация бұрыштары канаттың төменгі керілген шегімен тексеріледі.

г) шкивтері бір горизонталды осьте орналасқан бірбарабанды тілік барабаны бар машинаға арналған формула (1.3 г – сурет):

 

 

(1.33)

 

 

(1.34)

 

Егер тексеру кезінде ауытқу бұрыштары рұқсат етілген шамадан артық болса, онда орналасу схемасының параметрлерін қайта өлшеу керек (канаттың керілген шегінің ұзындығын көбейту).

1.5 Көтерім кинематикасы

 

1.5.1 Басқару жетегін және редукторды таңдау

 

Көтерім қозғалтқышының болжамды қуаты мына формуламен анықталады:

 

 

(1.35)

 

мұндағы К – шахталық кедергі коэффициенті, скиптерге арналған;

ηзп – тісті беріліс ПӘК-і ;

ρ – динамикалық жұмыс тәртібінің сипаттамасы;

Vорт – орташа қозғалыс жылдамдығы.

Қозғалтқыш қуаты 1250 кВт-қа дейін болғанда, бір қозғалтқышты асинхронды жетек алынады, ал егер қозғалтқыш қуаты 2500 кВт- қа дейін болса – екіқозғалтқышты асинхронды, 2500 кВт- тан асқан жағдайда тұрақты тоқты жайжүрісті қозғалтқыштар қолданылады.

Тұрақты тоқ қозғалтқыштарының қоректенуі тиристорлы түрлендіргіштер арқылы жүзеге асады. Тиристорлы түрлендіргіштерді пайдалану мүмкін болмаған жағдайда қоректендіру желісінің шарттарына сай Г-Д жүйесін қолдану рұқсат етіледі.

Қозғалтқыш айналым саны:

 

 

(1.36)

 

мұндағы i- таңдалған машина редукторының беру қатынас саны.

NOP және n көрсеткіштері арқылы (қосымшадағы 7, 8 кестелерінен) жобалау нормаларының ұсынымына сәйкес қозғалтқыш сипаттамалары бойынша қозғалтқыш таңдалады. 7, 8 кестелерінен NH қалыпты қуат, nН қалыпты айналым саны, ηДВ қозғалтқыштың П.Ә.К.-і, қозғалтқыштың шамадан тыс еселік коэффициенті γкр н) және қозғалтқыштың инерция моменті GD2P, Н*м2 таңдалады.

Жылдам жүрісті қозғалтқыштағы көтерім ыдысының негізгі максималды жылдамдығы:

 

 

, м/с,

(1.37)

Ақырын жүрісті қозғалтқыш үшін:

 

 

(1.38)

 

Редуктор типі беріліс қатынасы бойынша және ақырын жүрісті біліктің айналу моменті шамасы бойынша таңдалады және айналу моменті келесі формула арқылы анықталады:

 

 

, Н·м,

 

(1.39)

 

Егер 10 кестеде келтірілген редукторлар (1.39) формула шартын қанағаттандырмаса, онда екіқозғалтқышты жетекке ауыса беруге болады. Бұл жағдайда редуктор 10 кестедегі момент шамаларымен салыстырғанда екі еселенген айналдыру момент берілісімен қамтамасыз етеді.

 

 

1.5.2 Беспериодты тахограмманы есептеу және сызу

 

Шахталық қондырғыларды технологиялық жобалау нормаларына сәйкес аударылмайтын скиптік көтерім қондырғылары үшін беспериодты тахограмма қолданылады (1.4 - сурет).

 

 

1.4 – сурет Беспериодты тахограмма

 

 

Жылдамдық пен үдеудің беспериодты диаграммалары аударылмайтын скиптер қолданылатын көтерім қондырғыларында қолданылады. Үдеу а1=1 м/с2, бәсеңдеу а3=0,75м/с2, түсіру қисығынындағы көтерім сауытының жылдамдығы U'=U''=1,1м/с- ке тең.

 

 

(1.40)

 

 

 

(1.41)

 

Түсірілім қисығындағы үдеуі және бәсеңдеуі және қозғалыс ұзақтығы:

 

 

(1.42)

 

 

(1.43)

 

а1үдеуімен скип қозғалысының ұзақтығы және жолы:

 

 

(1.44) (1.45)

 

а3үдеуімен скип қозғалысының ұзақтығы және жолы:

 

 

(1.46) (1.47)

 

Бір қалыпты қозғалыс ұзақтығы және жолы:

 

 

(1.48)

 

 

(1.49)

 

 

Көтерім ыдысының қозғалыс ұзақтығы:

 

 

TP = t'+ t1 + t2 + t3 + t''

(1.50)

 

Көтерім ыдысының қозғалыс ұзақтығын келесі формула бойынша тексеруге болады:

 

 

(1.51)

 

Қондырғының өнімділік қорының нақтылы коэффициенті :

 

 

, т/сағ.

(1.52)

 

 

1.6 Көтерім жүйесінің динамикасы

 

Көтерім қондырғысының қозғалатын жүйелері құрамына көтерімнің сызықтық үдеуін туғызатын ілгерлемелі қозғалыстағы бөліктері және көтерімнің сызықтық үдеуінен өзгеше сызықтық үдеу туғызатын айналмалы қозғалысқа қатысатын бөліктері жатады. Сондықтан mп – барлық көтерім жүйесінің нақты массасы емес, ол арқанды орау шеңберіне келтірілген есептік масса. Массалары келтірілген масса болатын, ілгері қозғалыстағы жүйе бөліктеріне көтерім ыдыстары, жүк тиелген скип және көтерім канаттары жатады, ал массаларын келтіруді қажет ететін көтерім жүйесінің айналмалы қозғалыс жасайтын бөлігіне бағыттаушы шкивтар, канатты орау органы, ротор және редуктордың тісті берілісі жатады.

Канаттың орау шеңберіне келтірілген көтерім қондырғысының барлық қозғалмалы бөліктерінің массасы:

 

 

, кг

(1.53)

 

мұндағы Q– скиптің жүккөтергіштігі, кг;

Qс – скиптің салмағы , кг;

Lпк – көтерім канатының ұзындығы, м;

р – көтерім канатының сызықтық салмағы, кг/м;

- бағыттаушы шкивтің келтірілген салмағы, кг;

- барабанның келтірілген салмағы, кг;

- редуктордың келтірілген салмағы, кг;

- ротордың келтірілген салмағы, кг;

 

Бірканатты қондырғының көтерім канатының ұзындығы:

 

 

(1.54)

 

мұндағы Н- көтерім скипінің биіктігі, м;

- копер биіктігі, м;

- көтерім машинасының барабанының диаметрі;

lстр- канаттардың ішектерінің ұзындығы, м.

 

Бағыттаушы шкивтің келтірілген салмағы:

 

 

, кг

(1.55)

мұндағы GD2- бағыттаушы шкивтің инерция моменті.

 

Көтерім машинасының барабанының келтірілген массасы:

 

 

, кг

(1.56)

 

мұндағы GD2 – көтерім машинасының барабанының инерция моменті.

 

Редуктордың келтірілген массасы:

 

 

, кг

(1.57)

 

мұндағы GD2- редуктордың инерция моменті;

 

Ротордың келтірілген массасы:

 

 

, кг

(1.58)

 

мұндағы GD2 - ротордың инерция моменті.

 

 

1.6.1 Күш және қуат диаграммаларын есептеу

 

Осы курстық жобада қарастырылып жатқан көтерім қондырғысының негізгі динамикалық теңдеуі:

 

 

(1.59)

 

(1.59) теңдігіндегі әр параметрдің шамасын орнына қойып, қысқартқан соң көтерім ыдысының жылдамдығы, үдеуі өзгергенін ескере отырып, беспериодты диаграмманың сипатты нүктелеріндегі қозғаушы күші есептелінеді.

Эквивалентті күш келесі формуламен анықталады:

 

 

 

(1.60)

 

 

 

(1.61)

 

 

Асинхронды қозғалтқышта Кпод.1,8 болу керек, осыған байланысты қабылдаймыз:

 

 

Н

(1.62)

 

 

Көтерім қозғалтқышының эквиваленттік қуаты:

 

 

кВт

(1.63)

 

Қуат қоры

 

 

(1.64)

 

 

Қолданылатын қуат:

 

 

(1.65)

 

Энергия шығыны

 

 

(1.66)

 

1 т жүкке жұмсалатын энергия шығыны келесі формуламен анықталады:

 

 

кВт

(1.67)

 

Пайдалы энергия шығыны:

 

 

(1.68)

 

 

1.7 Көтерім қондырғысының және машинасының ПӘК-ін есептеу

 

Көтерім қондырғы ПӘК-і келесі формуламен анықталады

 

 

(1.69)

 

Көтерім машина ПӘК-і:

 

 

%

(1.70)

 

Электроэнергияның жылдық шығыны:

 

 

(1.71)

 

2.        Сутөкпе қондырғысын есептеу

 

2.1 Сутөкпе қондырғысының негізгі жабдығын таңдау және есептеу

 

Сутөкпе қондырғысына қажетті насосты таңдау үшін оңтайлы ағын шамасын анықтау керек:

 

 

, м3/сағ

(2.1)

 

мұндағы - мөлшерлі ағын, м3/сағ.

 

Болжамды сору биіктігін 3м деп қабылдап, құбырлардың орналасуы шахта аузының деңгейіне қарағанда 1 м биіктікте орналасады деп есептеп, геометриялық арынды есептейміз:

 

 

Насостың болжамды арынын есептеу:

 

 

(2.2)

 

Енді есептелген оңтайлы ағын шамасы мен болжамды арын шамасы бойынша насосты таңдауға болады. Насосты таңдаған кезде жер асты суының сапасына да назар салған жөн. Химиялық құрамы бойынша шахталық сулар: қышқылды, сілтілі, және бейтарап болып бөлінеді. рН мәндері өте қышқыл суларда – 0-3 (лай, түсі қою шайлдың түсіндей), аз қышқыл – 4- 6 (лай, сары), бейтарап – 7 (лай), аз сілтілі 8-10 (таза, мөлдір, дәмі ұнамды), өте сілтілі – 11-14 (таза, мөлдір, дәмі ұнамды) болады.

Насостың жұмыс доңғалақтарының саны келесі формуламен анықталады:

 

 

(2.3)

 

мұндағы Нк – насостың бір жұмыс доңғалағының беретін арын мөлшері, м.

Насостың арыны ысырмасы жабық болған кезде келесі формуламен есептелуі мүмкін:

 

 

, м

(2.4)

мұндағы - ысырма жабық болған кездегі бір доңғалақ арыны, м.

Таңдалған насосты жұмыс режимінің тұрақтылығына, яғни, шартының орындалуына тексереміз.

 

 

2.2 Сутөкпе қондырғысының құбырларын есептеу

 

Сутөкпе қондырғысын насос камерасында коллектор ретінде шиыршықталған екі арынды құбырмен жабдықталуын қарастырамыз. Типтік насос камерасын таңдап болған соң, құбырлардың жер астында орналасу схемасын сызамыз.

Сору құбырының ұзындығы lп=lтең. Оның арматурасына клапанды қабылдау сеткасы және үш иін жатады.

Арынды құбырлар бірнеше учаскелерден құралады:

l=l2-5 және l2н=l5-6.

Жердің бетіндегі оқпан маңынан тазарту ғимаратына дейін созылған арынды құбырдың l2н учаскесінде гидравликалық шығындарды азайту үшін құбыр диаметрін l учаскесіндегі құбырдың диаметрінен үлкендеу етіп таңдаймыз.

Құбырдың камера учаскесіндегі ұзындығын l2-3 деп алып, құбырдың өту жолындағы құбыр ұзындығы l3-4 және құбырдың өту жолының оқпанмаңайлық албар деңгейінен асуын 7 м тең деп алып, l арынды құбырының ұзындығын анықтаймыз:

 

 

(2.5)

 

Оның арматурасына бір ысырма, бір кері клапан, екі тройник және сегіз иін кіреді.

Екінші арынды құбыр ұзындығы l=l5-6, оның арматурасы бір диффузор және екі иіннен тұрады.

l учаскесіндегі арынды құбырдың оңтайлы диаметрін келесі теңдік арқылы есептейміз:

 

 

м

(2.6)

мұндағы - насос берілісі,

k-коэффициент, құбыр санына байланысты, құбыр екеу, k=1.

Алынған сан бойынша құбырдың диаметрін (қосымша 2 сүйене отырып) МЕСТ бойынша қабылдаймыз.

Құбыр қабырғасының қалыңдығын анықтаймыз:

 

 

(2.7)

 

мұндағы k1-құбыр материалының беріктігін анықтайтын коэффициент (Болат 3 үшін k1=2,52; болат 20 үшін k1=2,27 );

p- құбырдың төменгі жағындағы қысым, МПа;

D- құбырдың сыртқы диаметрі, м;

α1 - сыртқы коррозиялық шіру жылдамдығы, мм/жыл (жарылыс жүргізілсе α1=0,25,жарылыс жүргізілмесе α1=0.15);

α2 - ішкі коррозиялық шіру жылдамдығы, мм/жыл (су қалыпты болса α2=0.1 су қышқылды болса α2=0.2);

Т - құбырдың қызмет ету мерзімі, жыл;

kс- минусты жол беру коэффициенті (қалыңдығы 15 мм ге дейінгі құбыр үшін kс=15%, қалыңдығы 15-30мм құбыр үшін kс=12,5%).

Құбыр қабырғасының қалыңдығы құбырдың өту жолы бойынша әртүрлі бола алады, жер бетінен насосқа дейінгі аралықта құбыр ішіндегі қысымның өзгеруі салдарынан өседі.

Құбырдың төменгі жағындағы судың қысымын келесі формула бойынша анықтаймыз:

 

 

(2.8)

 

мұндағы ρ – шахта суының тығыздығы, кг/м3.

Сору құбыры және l2H учаскесіндегі құбырдың жұмысы сенімдірек болуы үшін, оның диаметрін l учаскесіндегі арынды құбырдың диаметрінен 25-50 мм ге артық аламыз.

Сору құбыры мен арынды құбырдағы су жылдамдығын келесі формула арқылы анықтаймыз:

 

 

(2.9)

 

 

 

(2.10)

 

Сору құбыры мен арынды құбырдағы гидравликалық үйкеліс коэффициентін келесі формула арқылы анықтаймыз:

 

 

(2.11)

 

 

 

 

(2.12)

 

Сору құбыры мен арынды құбырдағы жергілікті кедергі коэффициентін ол құбырлардағы арматура санына байланысты анықтаймыз. Жергілікті кедергі коэффициентінің мәндерін 1.2 кестесінен аламыз.

 

Кесте 1.2

Жергілікті кедергі коэффициенттерінің мәндері

 

Арматура түрі

Шартты өту диаметрі, мм

Жергілікті кедергі коэффициенті

Ысырма (задвижка)

80 ~ 400

0,28

Бұрылмалы кері клапан

80 ~ 400

10

Клапанды қабылдау торы

100

7

150

8

200

5,2

250

4,5

300

3,7

Иін (бұрышы 90° болатын)

80 ~ 300

0,6

Тройник

80 ~ 300

1,5

Диффузор

d1/d2=0,5÷0.8

0,25

Конфузор

d1/d2=1,2÷1,65

0,2

 

Сору құбыры мен l учаскесіндегі арынды құбырдың және l2H учаскесіндегі арынды құбырдың жергілікті арын жоғалтуларын келесі формулалар бойынша анықтаймыз:

 

 

(2.13)

 

 

 

 

(2.14)

 

 

 

(2.15)

 

Құбыр жолындағы арын жоғалтудың қосындысы:

 

 

Σh=hn+h1H+h2H

(2.16)

 

Насостың арыны

 

 

Н=Hг+Σh

(2.17)

 

немесе

 

 

Н=Hг+RQ2

(2.18)

 

мұндағы R- желі кедергісі.

2.17 формуласынан желі кедергісін есептейтін болсақ:

 

 

R=(Н-Нг)/Q2

(2.19)

 

2.18 формуласындағы теңдік бойынша координата осьтерінде Q – H мәндерін қоя отырып, нүктелері бойынша құбырдың сипаттамасын сызамыз.

 

Q, м3/сағ

0

25%

50%

75%

100%

125%

Н, м

Нг

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

 

 

2.3 Насостың жұмыс режимі

 

Сызылған сипаттама қисығының қиылысу нүктесінен әр параметр сызығына перпендикуляр жүргізіп насостың жұмыс режимдерінің сипаттамаларының мәндерін аламыз (Q, Н, η, hв.қос). Режим сипаттамалардың жұмыс бөлігінде орналасқан, орналаспағанын тексеру қажет.

Құбырдың ПӘК есептейміз:

 

 

η=Hг

(2.20)

 

 

2.4 Вакууметрлік сору биіктігін тексеру

 

Геометриялық сору биіктігі шамамен 3 м деп алынды. Нақты сору биіктігі

 

 

Нв=3+hn

(2.21)

Насос сипаттамасынан жұмыс режиміне кіретін қосымша сору биіктігін (Hв.доп) аламыз. Сонда келесі теңсіздік орындалуы керек:

 

Нв≤Hв.доп

 

2.5 Сутөкпе қондырғысының ПӘК-ін, қозғалтқыш қуатын және энергия шығынын есептеу

 

Қозғалтқыш қуаты келесі формуламен анықталады:

 

 

(2.22)

 

 

Қуат қоры коэффициентін анықтау,

 

 

kд=N/Np

(2.23)

 

Насостың мөлшерлі және максимальді ағындарды сору кезіндегі тәулігіне жұмыс істеу уақытын анықтаймыз:

Қалыпты:

 

 

(2.24)

 

Максимал

 

 

(2.25)

 

Жылдық электр энергия шығыны

 

 

(2.26)

 

Мұндағы

- қозғалтқыш ПӘК-і;

- желі ПӘК-і;

- насос ПӘК-і;

- мөлшерлі ағынды күндер саны;

-максимальді ағынды күндер саны.

 

Қозғалтқыштың орнатылған қуаты

 

 

Ny=N/(*cosϕ)

(2.27)

 

Электр энергиясының бағасы

 

 

Сэ=Wг*kB+ Ny*ky

(2.28)

 

Жылдық су ағыны

 

 

 

 

Электр энергиясының меншікті шығыны (1 м3 айдалатын суға)

 

 

(2.29)

 

 

Электр энергиясының пайдалы шығыны (1 м3 айдалатын суға)

 

 

(2.30)

 

Сутөкпе қондырғысының ПӘК-і

 

 

(2.31)

 

Басқа жолмен есептегенде

 

 

=дтс

(2.32)

 

 

 

 

 

Қосымша 1

 

1- кесте – Формулаларда пайдаланылған негізгі шамалардың белгіленуі, нормалары

Белгіленуі

Өлшемі

Атауы

Шамасы

1

2

3

4

1. Көтерім ыдыстарының жүккөтергіштігін және оқпан бойымен қозғалу жылдамдығын анықтау

тонна/жыл

Шахтаның жылдық өнімділігі

 

 

Көтерім жұмысының бірқалыпсыздығының коэффициенті

Жүк клетті және скипті көтерім үшін – 1,5 – көмір шахталары және тау-кен химиялық өнеркәсіп үшін;

1,4 – түрлі-түсті өнеркәсіп үшін;

1,3 – қара өнеркәсіп үшін.

 

күндер

Бір жылдағы жұмыс күн саны

300 – алты күндік жұмыс аптасы кезінде

сағ

Бір тәуліктегі көтерімнің жұмыс істеу уақыты:

негізгі көтерімнің үшауысымдық (трехсменная) жұмыс режимі кезінде;

екіауысымдық (двухсменная) жұмыс режимі кезінде;

үш рет оқпан арқылы көтерілетін қосымша көтерім қондырғысының жұмысы

 

 

 

 

 

 

18- ден артық емес

 

 

14- тен артық емес

 

 

 

- 18

- 15

м

Шахта тереңдігі

 

с

Скиптар мен клеттердің тиеп-түсіру операциясы кезіндегі кідіріс ұзақтығы

1* кестесін қараңыз.

Бірэтажды клетте адамдарды түсіріп-көтеру кезінде мұнда - клеттің ауданы; 2 этажды клеттер үшін:

а

%

Пайдалы қазындыға қатысты берілетін бос жыныстың пайыздық үлесі

Донбас үшін – 25, Қарағанды үшін – 15, Кузбас үшін – 12, теміркенді шахталар үшін – 10, түрлі-түсті өнеркәсіп шахтасы үшін 8-10

Qч

т/сағ

Көтерімнің сағаттық өнімділігі

 

Q

т, кг

Көтерілетін жүк массасы

 

 

1 сағаттағы көтерім саны

 

Tц

с

Бір көтерім циклының ұзақтығы

 

Т

с

Қозғалыс уақыты

 

Vcp

м/с

Қозғалыстың орташа жылдамдығы

 

H

м

Көтерім биіктігі

 

hтиеу

м

Тиеу биіктігі

Көмір скиптері үшін –

15-25 м

Кен скиптері үшін – 20 -50 м

hтүс

м

Жер бетінде скиптің түсіру биіктігі

Көмір скиптері үшін –

15-25 м; Кен скиптері үшін – 20 -45 м

hp

м

Бункер жиегінен скип рамасының асуы

Скип сипаттамасынан, аударылмайтын скиптар үшін шамамен 0,3 м, аударылғыш скиптер үшін 0,5h, мұнда h – скип кузовының биіктігі

Vm

м/с

Көтерім ыдыстарының максималды қозғалыс жылдамдығы

ҚЕ сай адам көтерімі үшін 12 м/с артық емес; эксплуатациялық көтерім үшін 6 м/с артық емес. Ұңғылау кезінде жүкті көтеруде – 8 м/с артық емес

 

Жылдамдықты еселегіш

Клеттер үшін 1,0 – 25; скиптер үшін 1,2– 1.35.

2. Канаттарды есептеу

Р

кг/м

Көтерім канатының сызықтық массасы

 

q

кг/м

Теңестіру канатының сызықтық массасы

 

Qо

кг

Соңғы жүктің массасы

 

δвр

МПа (кг/мм2)

Таңбаланған беріктік тобы

Ұсынылады:

1568 МПа (160 кг/мм2) және

1764 МПа (180 кг/мм2)

кг/м3

Канаттың фиктивті тығыздығы

Нүктелік жанасу арқандары үшін - 9400 кг/м3;

Сызықтық жанасу үшін -

9300 кг/м3;

Жабық конструкциялы канаттар үшін - 8700 кг/м3

mпб

 

Канат беріктігінің статикалық қоры

2* - кестеге назар аударыңыз

Но

м

Канаттың тік ұзындығы (канаттың шкивтан шығу нүктесінен көтерім сауытының төменгі орнына дейінгі биіктігі)

 

hк

м

Копер биіктігі

 

hак

м

Асыра көтеру биіктігі

ҚЕ сай, скиптер және аударылғыш клеттер үшін - 3 м, ал аударылмайтын көтерім сауыттары үшін- 6 м

Rш

м

Бағыттаушы шкив радиусы

Шамамен 2 м қабылданады, көтерім машинасын таңдаған соң нақтыланады.

Qz

Н

Канаттың барлық сымдарының үзілу күші

МЕСТ бойынша қабылданады

C0

м

Көтерім машинасының осінің жер деңгейінен асуы

Машина ғимаратында подвал болған кезде 0,6-0,8 м, көтерім машиналарының подвалсыз орналасуы кезінде – 3,1-3,8 м.

a

мм

Ребордалар арасындағы қашықтық

Тежеу барабандарының сыртқы орналасуы кезінде ал ішкі орналасуы кезінде – 600 мм

К

 

Шахталық кедергі коэффициенттері

Скиптер үшін 1,15

Клеттер үшін 1,20

Бадьялар үшін 1,10

 

Тісті беріліс ПӘК-і

Бірсатылы үшін 0,93-0,95, екісатылы үшін 0,85

 

Динамикалық жұмыс режимі сипаттамасы

3* - кесте бойынша таңдалады

i

 

Редуктордың беріліс қатынасы

Көтерім машинасының сипаттамасынан алынады

n

айн/мин

Қозғалтқыштың айналым саны

 

 

Скипті босату коэффициенті

 

Қисықтарда жүк таңылған скиптің қозғалысы кезінде ескеріледі.

Аударылғыш скиптер үшін = 1, аударылмайтын скиптер үшін 0,4

 

Өлшеуіш таразының теңгерілмегенін ескеретін коэффициент

Аударылмайтын скиптер үшін - 1, аударылғыш скиптер үшін 0,5

 

1*-кесте

Скиптің сыйымдылығы, м3

6,4 -7

8

9,5

11

15

17

20

25

35

55

Кідіріс, с

9

10

11

12

15

17

20

25

35

55

 

2*- кесте

Көтерім міндеті

Н  600 м

Н  600 м

Бірканатты адам көтергіш

9,5

13,5

Бірканатты адам-жүк көтергіш

7,5

11,5

Бірканатты жүк көтергіш

6,5

8,5

Көпканатты адам көтергіш

8

12,5

Көпканатты жүк көтергіш

7

9,5

 

3*- кесте

Сауыт түрі

Аударылмайтын скиптер

1,3 - 1,4

Аударылғыш скиптер

1,4 - 1,8

Аударылмайтын скиптер

1,5 - 1,6

Аударылғыш скиптер

2,2 - 2,6

Көпанатты скиптер

1,2 - 1,3

 

2 - кесте Скиптердің техникалық сипаттамалары

Скип моделі

Сыйымдылығы, м3

Жүккөтергіштік, т (көмір/жыныс)

Тіркелетін құрылғысы жалғанған скиптің биіктігі

Ені,

мм

Ұзындығы,

мм

Бекітпенің түрі

Аспалы құрылғы жалғанған скиптің массасы, т

Қисық

тағы жалпы жолы,

мм

Бағыттауыштар арасындағы ең аз қашықтық,

мм

Ескерту

Тік оқпанға арналған аударылмайтын скиптер

2СН4-1

4

3,3 / 5.3

7000

1350

1700

Сект.

4,05

2170

-

Көмір, жыныс

2СН5-1

5

4,2 / 6,7

7500

1540

1850

Сект.

5,6

2170

1670

Көмір, жыныс

2СН7-1

7

5,6 / 9,0

8625

1540

1850

Сект.

7,54

2170

1670

Көмір, жыныс

2СН9,5-1

9,5

8,5 / 13,6

9950

1540

1850

Сект.

8,46

2170

1670

Көмір, жыныс

3СН11-2

11

- / 15

11000

1700

1600

Сект.

14,9

2170

1800

Көмір, жыныс

1СН11-1

11

9,3 /

15

11000

1540

1850

Сект.

8,9

2170

1670

Көмір, жыныс

1СН11-2

11

9,3

11000

1540

1850

Сект.

13,9

2170

1670

Көмір, жыныс

2СН15-1

15

15

13365

1740

2230

Сект.

10,8

2170

1830

Көмір

1СН20-1

20

17.5

14600

1740

2230

Сект.

11,9

2170

1830

Көмір

1СН25-2

25

21

15800

1900

2350

Сект.

21,2

2170

2060

Көмір

1СН35-2

35

30

16780

1900

2350

Сект.

26,7

2170

2060

Көмір

1СН55-2

55

50

17350

3000

3800

Сект.

27,0

2170

2300

Көмір

 

3 – кесте Болаттан жасалған канаттар МЕСТ-7668-80

Конструкциясы 6х36 (1+7+7/7+14) 1 о.с. ЛК-Р0 типті қос орамды канат

Диаметрі, мм

Барлық сымдардың есептік қимасының ауданы , мм2

1000 м майланған канаттың болжамды массасы, p, кг

Таңбалау тобы МПа (кг/мм2)

каната, dК

Центрлік

1-қабатының

2- қабатының

3- (сыртқы) қабатының

1372 (140)

1470 (150)

Үзілу күші, Н

6 сымнан

42 сымнан

42 сымнан

42 сымнан

84 сым

нан

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канаттың

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канаттың

27,0

1,7

1,2

1,2

0,9

1,50

283,79

2800

389000

318500

417000

341500

29,0

1,8

1,3

1,3

0,95

1,60

325,42

3215

446000

366000

478000

392000

31,0

1,9

1,4

1,4

1,0

1,70

369,97

3655

507500

416000

548500

445000

33,0

2,0

1,5

1,5

1,1

1,80

420,96

4155

577500

473000

618500

507000

34,5

2,1

1,55

1,55

1,15

1,90

461,07

4550

632500

518000

677500

555500

36,5

2,2

1,6

1,6

1,2

2,0

503,09

4965

690000

565500

739500

606000

39,5

2,4

1,8

1,8

1,3

2,2

615,95

6080

845000

692500

905000

742000

42,0

2,6

1,9

1,9

1,4

2,3

683,68

6750

938000

768500

1005000 

823500

43,0

2,7

1,9

1,9

1,4

2,4

717,18

7120

983500

806500

1050000 

863500

44,5

2,8

2,0

2,0

1,5

2,5

787,38

7770

1080000 

885000

1155000

948500

46,5

2,9

2,1

2,1

1,5

2,6

850,76

8400

1165000 

956500

1250000

1020000 

50,5

3,1

2,3

2,3

1,7

2,8

1006,85

9940

1380000 

1130000

1480000

1210000 

53,5

3,3

2,4

2,4

1,8

3,0

1131,96

11150

1550000 

1265000 

1660000 

1355000

56,0

3,4

2,5

2,5

1,9

3,1

1219,89

12050

1670000 

1365000 

1790000 

1465000 

58,5

3,6

2,6

2,6

2,0

3,2

1314,56

13000

1800000 

1470000 

1930000 

1580000 

60,6

3,7

2,7

2,7

2,05

3,4

1446,74

14250

1980000

1625000 

2125000

1735000 

68,0

3,8

2,8

2,8

2,1

3,5

1538,92

15200

2110000 

1725000

2260000 

1850000

 

3 – кестенің жалғасы

Таңбалау тобы МПа (кг/мм2)

1666 (1700)

1764 (180)

1862 (190)

1960 (200)

Н, кем емес

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канаттың

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канаттың

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канаттың

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канаттың

472500

387500

500500

396500

52000

422000

464500

383000

542000

444000

574000

454500

605500

484000

556000

430500

616000

505000

652500

517000

688500

550500

687500

493500

701000

574500

742500

588000

783500

626500

625000

638500

768000

622500

813000

644500

858500

686000

903500

700000

838000

686500

887000

703500

936500

748500

986000

764000

1025000

841000

1085000 

861000

114500

917000

1205000 

935000

1135000 

933500

1205000 

955500

1270000 

1010000 

1340000

1030000 

1190000 

956000

1265000 

1005000 

1335000 

1060000 

1405000 

1080000 

1310000 

1065000 

1385000 

1095000 

146500

1165000

1540000 

1185000

1415000 

1100000 

1500000 

1180000 

1580000 

1260000 

1605000 

1280000 

1675000

1370000 

1775000 

1400000

1870000 

1490000 

1970000 

1510000 

1885000 

1540000 

1995000 

1570000 

2105000 

1680000 

2215000 

1705000

2030000 

1640000 

2150000

1715000 

-

-

-

-

2190000 

1730000 

2315000 

1790000 

-

-

-

-

2410000 

1915000 

2550000 

1970000 

-

-

-

-

2560000

2020000 

2710000 

2085000 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – кесте Болаттан жасалған канаттар МЕСТ -7669-80

Конструкциясы 6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6) ЛК-Р0 типті қос орамды канат

 

диаметрі, мм

Барлық сымдардың есептік қимасының ауданы , мм2

1000 м майланған канаттың болжамды массасы, p, кг

Таңбалау тобы МПа (кг/мм2)

Канаттың, dК

Өзегінің сымдары

Бір тұтамдағы сымдар

1372 (140)

1470 (150)

ортаңғы

қабатында

ортаңғы

1-     қабаты

ның

Үзілу күші

2-қабаты

ның

Үзілу күші

7 сымнан

42 сымнан

6 сымнан

42 сымнан

42 сымнан

42 сымнан

61 сымнан

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канат

тың

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канаттың

28,0

1,2

1,1

1,8

1,3

1,3

.95

1,6

373,25

3395

512000

408500

548500

467000

30,0

1,3

1,2

1,9

1,1

1,1

1,0

1,7

426,76

3890

585500

467500

627000

501500

32,5

1,1

1,3

2,0

1,5

1,5

1,1

1,8

487,48

4445

668500

584500

716500

572500

36,5

1,5

1,4

2,2

1,6

1,6

1,2

2,0

580,11

5290

795500

636500

852500

682000

39,0

1,6

1,5

2,3

1,7

1,7

1,25

2,1

646,37

5895

686500

709000

950000

759500

41,0

1,7

1,6

2,4

1,8

1,8

1,3

2,2

716,29

6530

982500

785500

1050000 

842000

42,0

1,8

1,7

2,6

1,9

1,9

1,4

2,3

796,83

7265

1090000 

874000

1170000

936500

45,5

1,9

1,8

2,7

1,9

1,9

1,4

2,4

843,90

7965

1155000 

925000

1240000 

989500

49,0

2,0

1,9

2,9

2,1

2,1

1,5

2,6

991,84

9045

1360000 

1080000 

1455000 

1160000 

52,0

2,1

2,0

3,1

2,3

2,3

1,7

2,8

1163,04

10600

1595000 

1270000 

1705000 

1360000 

57,0

2,2

2,1

3,3

2,4

2,4

1,8

3,0

1304,05

11850

1785000 

1430000

1915000 

1525000

60,5

2,4

2,3

3,6

2,6

2,6

2,0

3,2

1520,73

13900

2085000 

1665000 

2235000

1780000 

61,5

2,5

2,4

3,7

2,7

2,7

2,05

3,4

1671,10

15240

2290000 

1825000 

2455000 

1960000 

64,0

2,6

2,5

3,8

2,8

2,8

2,1

3,5

1782,25

16250

2445000 

1955000 

2615000 

2090000 

68,0

2,7

2,5

3,9

2,9

2,9

2,15

3,6

1880,27

17148

2575000 

2055000 

2760000 

2205000 

72,0

2,8

2,6

4,0

3,0

3,0

2,25

3,8

2058,71

18775

2820000 

2250000 

3025000 

2415000

 

4- кестенің жалғасы

Таңбалау тобы МПа, (кгс/мм2)

1568 (160)

1666 (170)

1764 (180)

1862 (190)

Н, кем емес

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канат

тың

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канаттың

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канат

тың

Канаттың барлық сымдарының, Qz

Толық канаттың

585000

467000

621500

497000

658000

506500

694500

538000

669000

535000

710500

568000

725500

579000

794500

615000

764000

611000

812000

649000

859500

661500

907500

703000

909500

727500

960000

772500

1020000 

787500

1080000

835000

1010000

818000

1075000 

861000

1140000 

877500

1200000 

930000

1100000

898000

1190000 

954500

1260000 

972500

1330000 

1025000 

1245000

994000

1325000

1055000 

1405000 

1075000

1480000 

1145000 

1320000

1050000 

1405000 

1115000 

1485000

1140000 

1570000 

1215000 

1555000

1235000

1650000 

1315000

1745000 

1340000 

1845000 

1425000 

1820000

1455000 

1935000 

1545000 

2050000 

1575000 

2165000

1640000

2040000

1825000 

2170000

1730000 

23000000

1765000 

2425000 

1840000

2320000

1905000 

2530000 

1950000 

2650000 

2000000 

-

-

2620000

2000000

2780000 

2140000 

2945000

2205000 

-

-

2790000

2230000 

2965000 

2280000

3140000 

2350000 

-

-

2943000

2350000 

3130000

2435000 

3315000 

2530000

-

-

3235000

2575000 

3425000 

2665000 

3630000 

2775000 

-

-

3650000

2900000 

3855000 

3000000 

4085000 

3125000 

-

-

 

 

5 – кесте Болаттан жасалған канаттар МЕСТ-3091-80

Жалпақ конструкциялы канат 8х4х7(1+6)

Канат өлшемі, мм

Сымның диаметрі, мм

Барлық сымдардың есептік қимасының ауданы , мм2

1000 м майланған канаттың болжамды массасы, p, кг

Таңбалау тобы МПа (кг/мм2)

Ені

Қалыңдығы

Центрлік

Қабатта

1372 (140)

1470 (150)

1568 (160)

1666 (170)

1764 (180)

1862 (190)

32 сымнан

192 сымнан

Канаттағы барлық сымдардың үзілу күшінің қосындысы Qz, Н, кем емес

72

11,5

1,3

1,2

259,62

2565,0

366000

381500

407000

432500

457500

483000

83

13,5

1,5

1,4

352,11

3475,0

483500

517500

552000

586500

621000

669000

95

15,5

1,7

1,6

458,66

4530,0

629000

674000

719000

754000

809000

898000

107

17,5

1,9

1,8

579,31

5720,0

794500

851500

908000

965000

1020000 

1075000 

119

19,5

2,1

2,0

714,00

7050,0

979500

1045000 

1115000 

1185000 

1255000 

1325000 

 

 

6 – кесте Болаттан жасалған канаттар МЕСТ-3091-80

Жалпақ конструкциялы канат 8х4х7(1+6)

Канат өлшемі, мм

Сымның диаметрі, мм

Барлық сымдардың есептік қимасының ауданы , мм2

1000 м майланған канаттың болжамды массасы, p, кг

Таңбалау тобы МПа (кг/мм2)

ені

қалыңдығы

286 сымнан

1372 (140)

1470 (150)

1568 (160)

1666 (170)

1764 (180)

1862 (190)

Канаттағы барлық сымдардың үзілу күшінің қосындысы Qz, Н, кем емес

124

20,0

1,6

579,05

6050,0

794000

851000

907500

964500

1020000 

1075000

139

22,5

1,8

732,87

7695,0

1005000 

1075000 

1145000 

1220000 

1290000 

1360000 

145

23,5

1,9

816,56

8560,0

1120000 

1200000 

1280000 

1360000 

1440000 

1520000 

154

25,0

2,0

904,75

9430,0

1240000 

1325000 

1415000 

1505000

1595000 

1680000 

170

27,5

2,2

1094,77

11500,0

1500000 

1605000 

1715000 

1620000 

1930000 

2035000 

186

30,0

2,4

1302,86

13610,0

1785000 

1915000 

2040000 

2170000 

2295000

2425000 

202

33,0

2,6

1529,05

16000,0

2095000 

2245000 

2395000

2545000 

2695000 

2845000 

217

35,5

2,8

1773,36

18550,0

2430000 

2605000 

2785000 

2950000 

3125000 

3800000

238

38

3,0

2035,76

21260,0

2790000

2990000

3190000 

3390000

3590000 

3990000 

7 – кесте НКМ3 көтерім машиналарының техникалық сипаттамалары

 

Негізгі көрсеткіштері

Көтерім машиналары

ЦР4 х 3/0,7

ЦР5 х 3/0,6

ЦР6 х 3/0,6

ЦР8 х 3,4/0,61

2Ц-4 х 1,8

2Ц-4 х 2,3

2Ц–5 х 2,4

2Ц–5 х 2,8

2Ц – 6

х 2,4

Барабан өлшемі, м:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

4

5

6

6

4

4

5

5

6

B

3,0

3,0

3,0

3,4

1,8

2,3

2,4

2,8

2,4

B1

2,3

2,4

2,4

2,8

-

-

-

-

-

B2

0,7

 

 

 

-

-

-

-

-

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B4

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,1

0,09

Статикалық кернеу, кН, артық емес

250

280

320

360

220

250

280

560

320

Канаттардың статикалық керілуінің айырымы, кН, артық емес

100

210

240

270

160

160

210

400

240

Редуктордың беріліс саны, i

10,5

11,5

20,0

10,5

11,5

10,5

11,5

10,5

11,5

10,5

11,5

20,0

10,5

11,5

20,0

10,5

11,5

11,5

10,5

Көтерім жылдамдығы, м/с, артық емес

12

14

16

16

12

12

14

14

16

Канатты орау қабатының саны, артық емес

1

1

1

1

2

2

2

1

2

Көтерім машинасының инерция моменті, т*м2, артық емес

65

137,5

262,25

307,5

75

100

23,25

900

425

Машина массасы, т

70

94

110

135

70

90

128

230

150

 

7 – кесте жалғасы

Көтерім машиналары

2Ц – 6 х 2,8

2Ц – 6 х 2,8У

БЦК – 9/5 х 2,5

БЦК – 8/5 х2 ,7

6

6

9

6

2,8

2,8

2,5

2,7

-

-

1,0

1,0

-

-

0,87

0,87

-

-

0,15

0,15

0,1

0,1

-

-

360

560

400

630

270

400

320

480

10,5

 

10,5

 

-

 

-

 

11,5

 

11,5

 

16

16

16

16

2

1

1

1

525

1300

1525

1900

188

245

290

380

 

7а – кесте МЕСТ 18115-72 бойынша көтерім машиналарының техникалық сипаттамасы

Машина типі

Барабан

Нагрузка

Канаттың максималды

диаметрі, мм

Орам қабатының санына байланысты көтерім биіктігі, м

Қозғалыс жылдамдығы,

м/с

Беріліс саны

Қуат, кВт

Қозғалтқыштың айналым саны

Айналатын бөліктердің массасы, кН

Саны

Диаметрі, мм

Ені, мм

Канаттың максималды статикалық кері-

луі

Канаттардың статикалық керілуінің айырымы, кН

1

2

3

Ц16 х 1,2А

1

1600

1200

40,0

40,0

22

190

440

690

3

20

126

720

104,60

2Ц1,6 х 0,8А

2

1600

800

40,0

40,0

25

90

240

390

4

20

160

970

122,00

Ц2 х 1,5А

1

2000

1500

63,0

63,0

30

155

528

836

2,5

30

160

740

108,00

2Ц2 х 1,1А

2

2000

1100

63,0

63,0

30

150

370

590

2,5

30

160

740

743,00

2Ц2,5 х 2

1

2500

2000

65,0

65,0

32

400

880

1380

3,5

30

250

740

114,00

2Ц2,5 х 1,2

2

2500

1200

65,0

45,0

32

210

495

785

4,5

20

250

740

130,00

Ц3 х 2У

1

3000

2000

80,0

80,0

37

420

930

1450

4,25

11,5

250

590

200,00

2Ц3 х 1,5У

2

3000

1500

130,0

80,0

37

300

680

1070

4,25

11,5

250

590

250,00

 

 

8 кесте –МПУ 6,3 шахталық көтерім машиналары. Техникалық сипаттамалары

Көтерім машинасының типтік өлшемі

МПУ-0,3-2,6-2,8

МПУ 6,3-3,15-3,15

МПУ 6,3-2,8-0,63

МПУ 6,3-3,15-0,63

Көрсеткіштері

Редукторлы жетек үшін редуктордың типтік өлшемі

ЦО-22

ЦО-22

ЦО-22

ЦО-22

Барабан ені, м:

В1

В2

 

2,8

 

3,15

 

2,8

 

3,15

2,8

3,15

0,63

0,63

Статикалық кернеу, кН, артық емес

400

400

400

400

Канаттардың статикалық керілуінің айырымы, кН, артық емес

320

320

320

320

Канатты орау қабатының саны, артық емес

1

1

1

1

Инерция моменті (редукторсыз, канат мен шкивтердің электрожабдықтарынсыз), кН, артық емес

27000

32000

23000

24000

Машина массасы (редукторсыз, электрожабдық пен жиынтықсыз), т

143

149,3

120,6

124

Ескерту:

1. Әр барабанда бір ғана канат бекітілген.

2. Жалпақ барабанда бекітілген канат ені әртүрлі болатын екібарабанды машиналарда, барабанның толықтай еніне оралады. Ал жіңішке барабанда бекітілген канат орау процессі кезінде жалпақ барабанға ауысады.

 

9 кесте – Бағыттаушы шкивтердің техникалық сипаттамасы

Типтік өлшемі

Құрсаудың орындалуы

Шкив орамының номин. диаметрі, мм

Канат диаметрі, мм

Реборда биіктігі (кем емес), мм

Шкивтегі рұқсат етілген күш, кН

Инерция моменті, кН*м2

Шкив массасы

ШК-1,25

Құйылған

1240

12,5

40

103

3,0

0,60

14,0

131

15,5

162

ШК-1,6

1600

15,5

50

162

8,0

0,75

17,0

195

18,5

232

20,0

272

ШК-2

2000

21,5

65

315

19,0

1,10

23,0

364

25,0

412

ШК-2,5

Құйылған

2480

25,0

80

412

42,0

1,75

28,0

530

31,0

645

ШК-3

2960

31,0

95

645

96,0

2,50

34,0

780

37,0

925

ШК-4

Таңбаланған

3950

37,0

120

928

342,0

6,00

40,0

1090

43,5

1260

47,5

1520

ШК-5

 

Таңбаланған

4950

43,5

150

1260

715,0

9,70

47,5

1520

52,0

1818

56,0

2120

60,0

2460

ШК-6

5940

43,5

150

1260

1390,0

10,80

47,5

1520

52,0

1818

56,0

2120

60,0

2460

 

10 кесте–НКМ3 көтерім машиналарының редукторы

Типтік өлшемі

Редуктор нөмірі

Редукторлардың арасындағы қашықтық, м

Редуктордың баяу жүрісіті білігіндегі айналу моменті, кН*м

Баяу жүрісті білікке келтірілген инерция моменті, кН*м

Беріліс саны

Редуктор массасы, т

ЦО-14

1

2

1,4

150

130

300

330

10,5

11,5

20

ЦО-16

3

4

1,6

220

190

550

600

10,5

11,5

27

ЦО-18

5

6

1,8

320

280

900

1000

10,5

11,5

36

ЦО-20

7

8

2,0

380

430

1600

1800

10,5

11,5

48

ЦО-22

9

10

2,2

480

570

2500

2800

10,5

11,5

64

ЦД-17

11

1,7

200

600

20,0

20

ЦД-12

12

2,0

380

1000

20,0

31

 

 

11 кесте – Оқпандағы сауыттар центлері арасындағы ара қашықтығы

Көтерім сауытының типі

Жүккөтергіштігі

Шахта оқпанындағы бағыттауыш типі

Оқпан диаметрі, м

Сауыттар центлері арасындағы ара қашықтығы

Төңкерілмейтін клеттер

1

ағаш

4,5

1520

1

ағаш

5,0

1700

2

металлдан жасалған

6,0

1950

3

металлдан жасалған

6,0

1700

 

 

 

 

 

Төңкерме клеттері

 

 

 

 

 

1

ағаш

4,5

167

1

ағаш

5,0

2140

2

металлдан жасалған

6,0

2250

2

металлдан жасалған

6,5

2140 теңестіргіш

канатпен

3

металлдан жасалған

6,5

2250 теңестіргіш

канатпен

3

металлдан жасалған

6,5

2000 теңестіргіш

канатпен

Секторлық бекітпелі көмір скиптері

3

металлдан жасалған

4,5

1800

4,6

металлдан жасалған

5,0

2100

8

металлдан жасалған

 

 

6,8

металлдан жасалған

5,5

2250

9

металлдан жасалған

 

 

12

металлдан жасалған

7,0

2250

Көмірге арналған төңкерме скипі

2

-

4,5

1460

Жынысқа арналған қарсы салмағы бар төңкерме скипі

5,3

металлдан жасалған

-

2050

Көмірге арналған төңкерме скипі

25

-

7,5

2250

50

-

 

 

 

12 кесте – Фазалық роторлы МАЗ6 сериялы электроқозғалтқыштардың техникалық деректері

Қозғалтқыш типі

Номиналдық

қуат, кВт

Номиналдық жүктегіште

Данные ротора

Ротордың инерция моменті, кН*м2

Ротордың массасы, т

Айналу жылдамд, айн/мин

Кернеудегі сызықтық тоқ (А), В

ПӘК

 

Кернеу, В

Тоқ, А

380

660

МА36-41/6ф

55

980

116

67

90,5

0,80

2,5

370

90

0,159

0,93

МА36-42/6ф

75

980

156

90

91,5

0,81

2,5

500

90

0,191

1,07

МА36-51/6ф

100

985

195

113

91,0

0,85

2,5

570

105

0,360

1,42

МА36-52/6ф

125

985

242

140

91,5

0,86

2,5

655

115

0,406

1,58

МА36-61/6ф

160

985

300

173

92,0

0,88

3,0

575

165

1,065

2,30

МА36-62/6ф

200

985

370

213

92,5

0,89

3,0

715

165

1,220

2,50

МА36-71/6ф

250

990

460

266

93,0

0,89

3,0

1000

160

2,38

3,44

МА36-72/6ф

320

990

590

340

93,0

0,89

3,0

1170

160

2,71

3,665

МА36-41/8ф

40

730

87

50,5

89,0

0,78

2,2

250

95

0,16

0,93

МА36-42/8ф

55

730

116

67

90,5

0,80

2,2

310

105

0,195

1,07

МА36-51/8ф

75

735

154

89

91,5

0,82

2,5

525

85

0,459

1,420

МА36-52/8ф

100

735

200

115

91,5

0,83

2,5

630

95

0,518

1,580

МА36-61/8ф

125

140

246

142

92,0

0,84

3,0

440

170

1,402

2,300

МА36-62/8ф

160

740

310

179

92,5

0,85

3,0

500

190

1,585

2,500

МА36-71/8ф

20

740

380

220

92,5

0,86

3,0

1000

120

3,09

3,440

МА36-72/8ф

250

740

470

270

93,0

0,87

3,0

1200

120

3,625

3,665

 

 

13 кесте – «Электрооборудование ШПЛ» зауытының асинхронды қозғалтқыштарының техникалық сипаттамасы

Электроқозғалтқыш

Қуат, кВт

Тоқ,

А

Айналу жиілігі, айн/мин

Номин. сырғу, %

ПӘК, %

Ротор

Ротордың инерция моменті, т*м2

Кернеу, В

Тоқ, А

АКН2-15-57-10УХЛ4

630

77

600

1,7

94,5

0,83

2,3

850

440

0,13

АКН2-15-69-10УХЛ4

800

98

94,6

0,83

2,3

1025

465

0,15

АКН2-16-57-10УХЛ4

1000

121

94,7

0,84

2,6

1170

503

0,26

АКН2-16-69-10УХЛ4

1250

150

94,9

0,85

2,6

1400

530

0,3

АКН2-16-39-12УХЛ4

500

65

500

2,0

93,4

0,8

2,3

655

455

0,195

АКН2-16-48-12УХЛ4

630

81

93,8

0,8

2,3

810

465

0,225

АКН2-16-57-12УХЛ4

800

102

94,3

0,8

2,4

990

480

0,258

АКН2-17-48-12УХЛ4

1000

125

94,6

0,81

2,3

1060

560

0,47

АКН2-17-57-12УХЛ4

1250

154

1,4

94,8

0,82

2,3

1260

590

0,54

АКН2-17-23-16УХЛ4

315

43

375

3,0

91,3

0,78

2,3

480

400

0,298

АКН2-17-27-16УХЛ4

400

54

91,4

2,3

565

430

0,325

АКН2-17-31-16УХЛ4

500

67

2,6

92,6

2,3

685

440

0,36

АКН2-17-39-16УХЛ4

630

84

93,3

2,4

855

440

0,42

АКН2-18-36-16УХЛ4

800

108

1,45

93,8

0,76

2,4

950

520

0,8

АКН2-18-43-16УХЛ4

1000

132

1,46

94,1

0,78

2,3

1090

565

0,98

АКН2-18-53-16УХЛ4

1250

166

1,24

94,5

0,77

2,4

805

950

1,11

АКН2-17-31-20УХЛ4

315

48

300

1,24

91,2

0,69

2,3

535

355

0,358

АКН2-17-39-20УХЛ4

400

57

3,0

91,8

0,73

2,3

645

370

0,418

АКН2-18-27-20УХЛ4

500

72

2,52

92,0

0,72

2,3

720

435

0,61

АКН2-18-36-20УХЛ4

630

87

2,2

93,0

0,75

2,3

905

430

0,8

АКН2-18-43-20УХЛ4

800

112

2,0

93,3

0,74

2,3

1100

445

0,81

АКН2-19-33-20УХЛ4

1000

134

1,81

93,6

0,77

2,5

1140

550

1,8

АКН2-19-41-20УХЛ4

1250

163

1,7

93,9

0,79

2,6

795

970

2,0

АКН2-18-27-24УХЛ4

315

49

250

2,78

91,1

0,68

2,3

535

370

0,65

АКН2-18-31-24УХЛ4

400

62

2,64

91,6

0,68

2,3

625

400

0,7

АКН2-18-36-24УХЛ4

500

78

2,32

92,4

0,67

2,4

765

400

0,8

АКН2-18-47-24УХЛ4

630

98

1,96

93,2

0,67

2,5

990

390

0,95

АКН2-19-33-24УХЛ4

800

110

2,21

93,0

 

2,3

880

560

1,75

АКН2-19-41-24УХЛ4

1000

136

1,98

93,5

0,75

2,3

1100

570

2,0

АКН2-19-47-24УХЛ4

1250

173

1,85

93,0

 

2,4

1300

600

2,24

 

 

Қосымша 2

 

 

 

ЦНСК 180-85÷425 насосының сипаттама қисығы

 

ЦНС 180-85÷680 насосының сипаттама қисығы

 

ЦНС 180-150÷900 насосының сипаттама қисығы

 

ЦНС 300-120÷600 насосының сипаттама қисығы

 

ЦНСК 300-120÷600 насосының сипаттама қисығы

 

ЦНС 300-100÷700 насосының сипаттама қисығы

ЦНС 300-125÷1300 насосының сипаттама қисығы

 

ЦНСК 500-160÷800 насосының сипаттама қисығы

 

ЦНСГ 800-250÷1000 насосының сипаттама қисығы

Источник: портал www.KazEdu.kz

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info