Класифікація документів

Узнать стоимость написания работы

План

Вступ

1.   Визначення призначення і сферу застосування ДКУД

2.   Характеристика структури ДКУД

3.   Практична робота. Види управлінських документів

 Висновок

Список літератури

Додатки

Вступ

Класифікація документів (від лат. Classic – ряд, група) – необхідна умова для проведення робіт з їх уніфікації, яка являється важливою основою документального забезпечення автоматизованих систем управління та для орієнтування в їх множині. Структура класифікації зазвичай представляється у вигляді таблиці чи схеми.

Класифікація являється одним із методів пізнання. Без неї не можливо вивчити різноманіття існуючих видів документів, систематизувати їх, встановити різницю між видами документів. Правильне складання, комплексна класифікація, відбиває закономірності розвитку документів, розкриває зв’язки між ними, допомагає орієнтуватися в будь-якій їх множині, служить основою для їх впорядкування в документ них системах, що має важливе значення для теорії документознавства та практичної документально - комунікаційної діяльності.

Для проведення класифікації документів особливо важливо враховувати, як мінімум, наступні положення:

Ø   ознака, за якою проводять ділення, називається основою ділення;

Ø   основою ділення при класифікації документів, перш за все, виступають ознаки, пов’язані з їх змістом;

Ø   ділення на класи має здійснюватися за однією певною основою ділення і не змінюватися в процесі ділення;

Ø   ділення має здійснюватися безперервно, тобто між членами ділення є відношення супідрядності;

Ø   члени ділення мають виключати один одного, тобто не може бути в різних місцях однакових класів;

Ø   у структурному відношенні класифікація має бути повною, тобто охоплювати увесь обсяг об’єктів, що класифікуються. З іншого боку, для всіх без винятку об’єктів мають бути оформлені класи, до яких можна було б зарахувати будь-який з об’єктів класифікації.

1.   Призначення та сфера застосування ДКУД

ДКУД містить класифікацію документів, розроблену для практичного використання під час роботи з документами, а саме -при заповненні уніфікованих форм (бланків) документів. Кожному виду номіналу управлінського документа (наприклад: наказ про реорганізацію міністерства, товарно-транспортна накладна, приходний ордер тощо) надається кодове (у даному разі - цифрове) позначення, завдяки чому конкретний документ в умовах реалізації автоматизованої інформаційної системи може бути швидко розшуканий за цією інформаційною (пошуковою) ознакою. ДКУД входить до складу нормативних документів державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні. Об'єктами класифікації у ньому є державні (міжвідомчі, міжгалузеві) уніфіковані форми документів (УФД), що затверджуються міністерствами, державними комітетами чи іншими відомствами - розробниками уніфікованих систем управлінської документації. У ДКУД наведені назви і кодові позначення УФД, що входять у затверджені уніфіковані системи документації (УСД). Тобто ДКУД є номенклатурним переліком УФД з їх унікальними кодовими позначеннями.

Крім зазначеного вище призначення ДКУД для кодування інформації (надання ідентифікаційних номерів УФД) в автоматизованих інформаційних системах, він використовується також для обліку та систематизації, контролю складу та змісту УФД у кожному класі документації, організації ведення відповідних класів документації у даному класифікаторі.

ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

2.   Характеристика структури ДКУД

ДКУД містить такі класи УСД з їх кодовими позначеннями:

Ø    організаційно-розпорядча документація - 02;

Ø    первинно-облікова документація - 03;

Ø    банківська документація - 04;

Ø    фінансова документація - 05;

Ø    звітно-статистична документація - 06;

Ø    планова документація - 07;

Ø    ресурсна документація - 08;

Ø    торговельна документація - 09;

Ø    зовнішньоторговельна документація - 10;

Ø    цінова документація - 13;

Ø    документація з праці, соціальних питань і соціального захисту
населення - 15;

Ø    документація з побутового обслуговування населення - 17;

Ø    бухгалтерсько-облікова документація - 18;

Ø    документація з Пенсійного фонду - 20;

Ø    словниково-довідкова документація - 21.

В ДКУД використано три рівні класифікації: клас УСД (клас документації) - підклас УСД (підклас документації) -УФД (вид номіналу документа). На рівні конкретного документа, тобто УФД, виду номіналу, його цифровий код складається із семи знаків: два знаки - код класу УСД, ще два знаки - код підкласу УСД і три знаки - відповідний реєстраційний номер УФД. Наприклад, реєстраційно-контрольна картка в ДКУД має код 0202053, оскільки реєстраційний номер його форми 008 і вона входить до підкласу "Документація з організації процесів управління", що має код 0202 у класі "Організаційно-розпорядча документація" (код 02).

Наведемо фрагмент ДКУД (у графі "індекс" - абревіатура назви УФД):

Код

Назва УФД

Індекс

04

БАНКІВСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

0401

Документація щодо здійснення касових операцій

 

0401001

Об'ява на внесення готівки Дод. 1
0401002 Приходний ордер Дод. 2
0401003 Повідомлення Дод. 3
0401004 Приходний касовий ордер Дод. 4
0401005 Книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) Дод. 5
0401006

Довідка касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількості грошових документів, які надійшли до каси

Дод. 6
0401007 Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність Дод. 7
0401008 Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою Дод. 8
0401009

Контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття й опечатування грошових сховищ

Дод. 9
0401010

Книга обліку показів лічильників контрольного касового апарата і сум готівки, прийнятої вечірньою касою

Дод. 10
0401011 Супровідна відомість до сумки з валютними та іншими цінностями Дод. 11

 

0401012

Явочна карта Дод. 12
0401013 Журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок Дод. 13
0401014 Довідка про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карт Дод. 14
0401015 Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки Дод. 15
0401016 Дорожня відомість на збирання виручки касою залізничних станцій Дод. 16
0401017 Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою касою залізничних станцій Дод. 17
0401018 Реєстр сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були здані установі банку Дод. 18
0401019 Контрольна відомість перерахування виручки Дод. 19
0401020 Зведена відомість обліку перерахування готівки сумок каси станцій залізниць Дод. 20
0401021 Контрольний лист касира-рахівника Дод. 21
0401022 Картка обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазину Дод. 22
0401023 Картка обліку перерахунків, виявлених касиром банку в інкасаторських сумках Дод. 23
0401024 Довідка про виявлені неплатіжні або фальшиві білети і монети Дод. 24
0401025 Комплект позабалансових ордерів Дод. 25
0401026 Пересильна відомість з роздавання порожніх грошових сумок Дод. 26
0401027 Контрольний лист прийнятих і виданих цінностей Дод. 27
0401028 Типовий договір на організацію каси банку при підприємствах Дод. 28
0401029 Видатковий касовий ордер Дод. 29
0401030 Видатковий ордер Дод. 30
0401031 Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей банку Дод. 31
0401032 Акт про недостачі (надлишки) грошових білетів у пачках Дод. 32
0401033 Довідка касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, одержану під звіт Дод. 33
0401034 Зведена довідка про касові обороти Дод. 34
0401035 Загальні правила визначення ознак платіжних грошових білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті Дод. 35
0401036 Заява про прийняття грошей на експертизу Дод. 36
0401037 Опис грошових білетів, відправлених на експертизу Дод. 37

 

 

 

3.   Види управлінських документів (практичне завдання)

 

Статут в ДКУД має код 0202013 та входить до підкласу «Документація з організації процесів управління» у класі «Організаційно-розпорядча документація».

Статут — це правовий акт, що визначає структуру, функції, права, взаємовідносини організації з іншими організаціями.

Згідно із законодавством України статути після їх затвердження вищою організацією підлягають обов'язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів. Як і положення, статути можуть бути індиві­дуальні й типові.

Зміст статуту складається з розділів, які мають заголовки та нуме­руються арабськими цифрами. Статут — це основа для розроблення положення.

Реквізити:

1)   назву організації (реквізит № 7);

2)   гриф затвердження (реквізит № 17);

3)   назва виду документа (реквізит № 10);

4)   місце видання (реквізит № 14);

5)   дата (реквізит № 11);

6)   заголовок до тексту (реквізит № 19);

7)   текст (реквізит № 21);

8)   підпис (реквізит № 23);

9)   відмітку про реєстрацію статуту;

10) печатка (реквізит № 26).

Затверджується статут зборами засновників. Від­мітка про реєстрацію засвідчується печаткою реєстраційного органа (додаток № 1).

Штатний розпис в ДКУД має код 0202022 та входить до підкласу «Документація з організації процесів управління» у класі «Організаційно-розпорядча документація».

Штатний розпис — документ, що визначає склад пра­цівників підприємства із зазначенням їх посад та посадо­вих окладів. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати (додаток №2).

Реквізити:

1)   назва організації (реквізит № 7);

2)   назва виду документа (реквізит № 10);

3)   гриф затвердження (реквізит № 17);

4)   текст (реквізит № 21);

5)   дата (реквізит № 11);

6)   підпис (реквізит № 23);

7)   печатка (реквізит № 26).

Наказ про прийняття на роботу в ДКУД має код 0203003 та входить до підкласу «Документація з управління кадрами» у класі «Організаційно-розпорядча документація».

Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником ус­танови і стосується організаційних та кадрових питань. Кадровими наказами оформляють призначення, звільнення, переміщення праців­ників, відрядження, відпустки, заохочення, стягнення.

У наказах про прийняття на роботу обов'язково зазна­чають:

а) на яку посаду;

б) до якого структурного під­розділу;

в) з якого числа оформляється на роботу;

г) вид прийняття на роботу (на постійну, тимчасову, за сумісницт­вом);

д) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем) (додаток № 3).

Реквізити:

1)   назва виду документа (реквізит № 10);

2)   назва установи, що видає наказ, або назва посади
керівника (реквізит № 7);

3)   місце видання (реквізит № 17);

4)   дата (реквізит № 11);

5)   заголовок (реквізит № 19);

 6) текст, що складається з двох частин (реквізит № 19):

- констатуються та аналізуються факти;

- подаються розпорядження, заохочення або стягнення.

7) підпис керівника установи (реквізит № 23);

8) печатка (реквізит № 26).

Заява про переведення на іншу роботу в ДКУД має код 0203004 та входить до підкласу «Документація з управління кадрами» у класі «Організаційно-розпорядча документація».

Заява — це документ який містить прохання особи (особиста заява) або установи (службова заява) щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів (додаток № 4).

 Реквізити:

1)   адресат (назва установи або посада та ініціали керівника, на ім’я яких подається заява) (реквізит № 16);

2)   адресант (назва установи або посада, ініціали (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою);

3)    назва виду документа (реквізит № 10);

4)    текст (реквізит № 21);;

5)    підстава (додаток): перелік документів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності;

6)    дата (реквізит № 11);

7)    підпис (реквізит № 23).

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Різновидами заяви е заява-зобов'язання (прохання про на­дання позики), заява про відкриття рахунка, про притягнення до відповідальності.

Доповідна записка в ДКУД має код 0204003 та входить до підкласу «Документація з оцінки трудової діяльності» у класі «Організаційно-розпорядча документація».

Доповідна записка — це документ на ім’я керівника установи, в якому повідомляється про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов’язань. Зміст доповідної записки повинен бути точним і лаконічним; для зручності поділяється на частини. У кінці подаються висновки та пропозиції (додаток №. 5).

Реквізити:

1)   Назва виду документу (реквізит № 10);

2)   заголовок (реквізит № 19);

3)   посада, прізвище та ініціали керівника, якому вона подається (адресат - реквізит № 16);

4)   текст (реквізит № 21);

5)   посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку(може розташовуватися після адресата);

6)   дата (реквізит № 11);

7)   підпис (реквізит № 23).

Пояснювальна записка в ДКУД має код 0204004 та входить до підкласу «Документація з оцінки трудової діяльності» у класі «Організаційно-розпорядча документація».

Пояснювальна записка — цей термін використовується для назви двох документів:

1)   вступна частина іншого документа (плану, програми, проекту тощо), обґрунтовується мета його створення, структура, зміст, термін дії, функціональне призначення, актуальність та новизна;

2)   документ особистого характеру, в якому пояснюються певні дії особи (найчастіше – порушення дисципліни, невиконання роботи).

Пояснювальна записка пишеться працівником на вимогу адміністрації, в деяких випадках – з ініціативи підлеглого (додаток №6).

Реквізити:

1)   назва виду документу (реквізит № 10);

2)   прізвище (адреса) адресата (реквізит № 16);

3)   заголовок (реквізит № 19);

4)   текст (реквізит № 21);

5)   дата (реквізит № 11);

6)   підпис (реквізит № 23);

Якщо записка направляється за межі установи, її оформляють на бланку і реєструють.

Розрахунково - платіжна відомість в ДКУД має код 0502009 та входить до підкласу «Первинна бухгалтерська документація бюджетних установ і організацій» у класі «Фінансова документація».

Відомість — це різновид документа, який найчастіше використовується у бухгалтерській справі, банківській си­стемі тощо. Відомості бувають платіжні, накопичувальні, на виплату пенсій, заробітної плати та інші). Зразок пла­тіжної відомості наведено в додатку № 7. Реквізити: 1) назва організації (реквізит № 7); 2) назва виду документа (реквізит № 10); 3) текст (реквізит № 21); 4) підпис (реквізит № 23); 5) печатка (реквізит № 26). Картка-довідка з заробітної плати в ДКУД має код 0502011 та входить до підкласу «Первинна бухгалтерська документація бюджетних установ і організацій» у класі «Фінансова документація». Це документ, який засвідчує факти біографії або діяль­ності особи, надасться на їх вимогу до іншої ус­танови.

За змістом довідки поділяються на особисті (стосуються окремих осіб) та службові (щодо установи в цілому). Найчастіше довідки оформляються на бланках установи, в них від руки заповнюють тільки індивідуальні відомості (додаток № 8).

Реквізити:

1)   назва виду документа (реквізит № 10);

2)   назва організації, що видає довідку (реквізит № 7);

3)   дата видачі (реквізит № 11);

4)   номер;

5)   Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається довідка.

6)   текст (реквізит № 21);

7)   призначення (куди подається довідка);

8)   підпис (реквізит № 23);

9)   печатка (реквізит № 26).

Квитанція в ДКУД має код 0408014 та входить до підкласу «Документація з валютних операцій» у класі «Банківська документація».

Квитанція — документ, що видається і одержується в разі сплати за певні грошові суми, цінності, матеріали, устаткування або за виконану роботу; в разі пересилки грошей приватною особою і т. п (додаток № 9).

Реквізити:

1)   найменування організації, що видала документ (реквізит № 7);

2)   назва виду документа, номер і дата ордеру (реквізит № 10);

3)   назву установи, приватної особи, від кого прийнято документ;

4)   дата прийняття суми (реквізит № 11);

5)   печатка (реквізит № 26);

1)   підпис касира (реквізит № 23),

а також зазначається : за що прийнято, величину суми, на підставі чого видано документ.

.

Висновки

Класифікація – диференціація документів за однією найбільш істотною ознакою Виділена за певною ознакою сукупність документів групується у вид.

Об’єктом класифікації є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

ДКУД орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосування засобів комп’ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій.

Класифікатор орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту УФД у кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних УФД. Кожному класові документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).

Перелік класів УСД в ДКУД - це не тільки види управлінської документації (чи їхні сукупності видів номіналів), які створюються і функціонують в кожній установі, а й специфічні види документації, що розглядаються як управлінська у загальнодержавному масштабі і створюються у профільних установах (наприклад, система зовнішньоторговельної документації). Крім того, слід також нагадати, лю ДКУД містить тільки затверджені і зареєстровані УФД, тому не всі види номіналів управлінських документів зафіксовані у ньому. Через це доповненням ДКУД можуть бути галузеві класифікатори документації, що на відміну від нього затверджуються не Держстандартом України, а відповідними міністерствами, державними комітетами, іншими уповноваженими відомствами.

Список літератури:

 

·     Глущик С.В. та інші.Сучасні ділові папери: Навч. Посіб. Для вищ. Та серед. Спец. Навч. Закладів/С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – з-є вид., переробл. І допов. – К.: А.С.К., 2000.- 69-169 с.

·     Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98.-К.: Держстандарт України, 1999.-50с.

·     Козоріз В.П., Лаписька Н.І.Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посіб.-К.: МАУП, 2002 – 25-28 с.

·     Кулешів С.Г. Управлінське документознавство:Навч. Посіб.- К.: ДАКККіМ, 2003. – 25-29 с.

·     Кушнаренко Н.М., Удало ва В.К. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікар, 2003. – 106-108 с.

·     Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби(кадри підприємства).-К.: КНТ, 2004.- 5-6 с.

Другие материалы

 • Бібліографічні класифікації
 • ... виникає велика кількість штучних рішень, відбувається нерівномірність наповнення ділень. У той же час застосування в бібліотечно-бібліографічній класифікації десяткових індексів мало велике значення, і їх стали широко використовувати. Такі індекси дають можливість деталізувати систему як це необхі ...

 • Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства
 • ... і економії при прийнятті певних способів управління ризиком; - рекомендації по ухваленню рішень. Отже класифікаційні суспільства грають важливу роль в забезпеченні безпеки судноплавства проводячи найважливішу роботу по систематизації і аналізу аварійності з метою впровадження на практиці сучасних ...

 • Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України
 • ... актами встановлюється необхідність обов’язкової сертифікації шоколаду. Після проведення позитивної сертифікації видається сертифікат відповідності, який є обов’язковим документом при переміщенні через митний кордон України (див. додаток ). Розглянувши нормативні документи, що регламентують якість ...

 • Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі
 • ... господарством забезпечується за допомогою класифікаторів техніко-економічної інформації, в яких об'єкти систематизують за певними класифікаційними групами, їхніми ознаками і кодовими позначеннями. Такі класифікатори використовуються у контрольно-аудиторському процесі для декодування підконтрольних ...

 • Принципи індексування документів в мережі Інтернет
 • ... і й простоти побудови, що забезпечує одержання потрібної інформації у мінімальні строки при найменших затратах праці й у стислому обсязі. 2. Транспортні ресурси мережі Інтернет   "Автоперевізник" http://perevozchik.com Журнал "Автоперевізник" - щомісячне видання для ...

 • Поняття та види криміналістичної класифікації злочинів
 • ... під час розкриття наступних питань курсової роботи. криміналістичний злочин податковий економічний 2. Поняття, значення та види криміналістичної класифікації злочинів Проблеми побудови загальної системи криміналістичної класифікації злочинів у методиці розслідування привертали увагу багатьох ...

 • Національні системи класифікації готелів
 • ... , відповідають міжнародним стандартам [14]. В США немає офіційної національної системи класифікації готелів за рівнем комфортності й обслуговування. На думку американських спеціалістів, розвиток ряду готелів зі своїми стандартами та система перевірок є чудовою гарантією якості. Ініціатором появи ...

 • Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні
 • ... інформаційних Web-сайтів.  Ці напрямки автоматизації процесів каталогізації спираються на два варіанти рішень: -  автоматизація внутрішніх процесів документообігу, пов'язаних із технологічним циклом традиційної роботи паперовими документами – обробка вхідної кореспонденції, контроль виконання ...

 • Основи стандартизації та сертифікації
 • ... дно з Декретом Кабінету Міністрів України № 46-93 від 10.05.93р. "Про стандартизацію і сертифікацію" - обов'язкова сертифікація проводиться винятково в межах державної системи сертифікації. При обов'язковій сертифікації перевірці підлягають такі групи показників: -  безпеки; -  ...

 • Загальнодержавні класифікатори економічної інформації
 • ... іко-економічної та соціальної інформації започатковано в Україні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» від 04.05.1993 р. Загальнодержавні класифікатори ...

 • Аналіз та класифікація кредитного портфелю комерційного банку
 • ... і активи – це «сумнівна» та «безнадійна» заборгованість за основною сумою боргу, прострочені понад 31 день та сумнівні відсотки. 2.2 Міжнародні підходи щодо класифікації кредитного портфеля банку В процесі багатовікового та динамічного розвитку банківської системи створювались все нові підходи ...

 • Класи технологій проектування. Поняття і основні системи кодування економічної інформації. Проектування процесу введення паперових документів
 • ... ї системи кодування залежить від об'єму кодованої номенклатури, її стабільності, від завдань, що стоять перед системою, і від показників ефективності обробки інформації при використанні якої-небудь системи. 3. Проектування процесу введення паперових документів   Одним з основних завдань ...

 • Класифікація юридичних осіб
 • ... і осіб, що її створюють. Стаття 83 ЦК визначає, що установчий акт може міститися навіть у заповіті. Установчий акт може бути скасований засновником відповідної установи до її створення. [2,c.3-5] VIІI.Класифікація юридичних осіб за організаційними ознаками   За організаційними ознаками ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info