Экологическое состояние Днепропетровска

Узнать стоимость написания работы

Стан навколишнього природного середовища Дніпропетровська й області

Дніпропетровськ – це великий культурний, історичний та торговельно-промисловий центр. Отже можна сміливо говорити, що Дніпропетровську характерні всі екологічні проблеми, що притаманні всім великим містам. Це, в першу чергу, забруднення автотранспортом, зміни в складі атмосферного повітря, шумове забруднення, викиди хімічних речовин у атмосферу, забруднення токсичними відходами, проблема відходів. Майже все це стосується і Дніпропетровської області.

Екологічні проблеми води

Екологічне значення води. На сьогоднішній день проблема забруднення водних об’єктів (рік, озер, морей, грунтових вод, інше) є злободенною. Вода є одним з основних джерел життя. Чиста вода – один із факторів здоров’я людини. Без води людина не проживе і троьх днів (тканини живих организмів на 70% складаються з води, тому В.І.Вернадський визначав життя як живу воду), але, навіть розуміючі всю ії важніть, вода продовжує забруднюватись людиною, яка наносить шкоди собі, свому майбутньому та навколишньому середовищу та знімює природній режим водних об’єктів. Також у нашому місті багато промислових підприємств, яка забруднюють води хімічними відходами.

Води на Землі багато, але 97% - це солена вода океанів й морей, і лише 3% - прісна. З цих три чверті майже недосяжні живим організмам, тому що ця вода «законсервована» у лідниках гір й полярних шапках (лідники Арктики й Антарктики). Це резерв пресної води. З води, доступної живим організмам, загальна частина знаходиться в їх тканинах.

Потреба у воді величезна. Наприклад, для створення 1 кг біомаси дерева, витрачається до 500 кг води. Тому її треба витрачати економно та не забруднювати.

Забруднення природних вод. Екологічні проблеми. Для оцінки природних вод існують певні показники, головним серед яких є гігієнічні ГДК (гранично-допустимі концентрації). Їх дотримання забезпечує добрий стан здоров’я населення. Вони також є критеріями оцінки ефективності заходів з охорони водойм від забруднення. Ці гігієнічні нормативи використовуються також для оцінки комплексного забруднення поверхневих вод. Вони визначалися з урахуванням запаху, кількості завислих речовин, прозорості , кольору, окислювальності, вмісту розчинного кисню, кількості солей, хлоридів, фенолів, нафтопродуктів. Аналіз ситуації показав, що малі річки Дніпропетровщини забруднені на порядок більше ніж великі. Це пояснюється не тільки їх малою водністю, але й недостатньою охороною. Рівень очищення води надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10-40% неорганічних речовин і практично не вилучають солі важких металів.

У басейні Дніпра, найбільшої водної артерії країни, крім Чорнобильської атомної електростанції діють також Запорізька, Південно-Українська, Хмельницька, Рівненська, Курська і Смоленська АЕС. Через греблі косяки осетрових риб не можуть піднятися на свої природні нерестилища. У Дніпро щорічно скидається 370 млн. кубометрів забруднених стоків, або 14 % від їх обсягу по країні.

36 млн. жителів України, що споживають води Дніпра можуть залишитися без питної води вже в ХХІ столітті. Наслідки забруднення водного середовища можуть бути дуже різноманітними для здоров’я людини. Шкоди можуть завдати такі поширені забруднювачі як фторо-, хлоро-, фосфорорганічні забруднювачі, нітрати, нітрити, нітросполуки, пестициди, гербіциди тощо.

За даними досліджень 1996 року на території Дніпропетровська та Дніпропетровської області не виявлено жодного водостоку або водойми, які б відповідали вимогам фонового стану, чи характеризувалися як “чисті води”. Найбільшими споживачами води залишаються промисловість, в тому числі енергетика та чорна металургія, сільське господарство та житлово-комунальне господарство.

Способи вирішення проблем.В країні проводиться значна робота з охорони вод від забруднення. Розробляються схеми комплексного використання і охорони вод, згідно з цими схемами здійснюється вибір ділянок під будівництво об’єктів , кожен проект будівництва і реконструкції промислових та інших об’єктів проходить екологічну експертизу.

З метою охорони вод від забруднення потрібно прискорити введення нового порядку лімітування скидів, плати за скиди забруднюючих речовин.

Схема боротьби з екологічними проблемами води:

1.   Перш за все – це обмеження промислових сбросів у ріки, озера,інші водні об’єкти.

2.   Очищення русел та пойм рік і озер від мусора.

3.   Удосконалювання технологій виробництва й технологій утилізації відхідів.

4.   Здійснювати жорсткий контроль за сбросом удобреннь й ядохімікатів.

5.   Контролювати попаданя фекальних масс в русла рік.

6.   Проведення суспільних заходів по донесенню до населення усієї важливості цієї проблеми.

Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку.

З цією метою в Україні здійснюється державна екологічна політика, вдосконалюється законодавча та природоохоронна діяльність.

В той же час господарські міністерства та відомства, промислові, сільськогосподарські підприємства домагаються задоволення своїх вузьковідомчих інтересів, нехтуючи законами природи. Це призвело до значних порушень у довкіллі та негативно відбилося на забезпеченні сприятливих умов проживання населення.

Ми маємо порозмислити, невже нам не дороге власне життя, яке ми нехтуємо? Адже об’єм забруднення водоймищів с кожним роком збільшується в декілька раз. Водні ресурси виграють головну роль в життєдіяльності людини, а ця людина, розуміючи усю її важливість, продовжує її забруднювати. Тому починати любити природу потрібно з самого дитинства. Тільки людина може привести до зупинки катастрофічного занепаду природи України, відновленню і врівноваженню екологічного стану й подальшого його поліпшення.

Екологічний стан мого мікрорайону

Географічне положення мого мікрорайону. Я живу на вулиці Новорічній. Вона знаходиться в Південно-Західній стороні міста, на правому березі Дніпра в далені від промислових підприємств. Але ГРЕС, яка знаходится у Придніпров’ї на лівому березі, чинить великий негативний вплив на наш мікрорайон, бо знаходиться навпроти його, викидаючи у атмосферу продукти переробки вугілля та природного газу. Ці явища негативно сказуються на здоров’ї людей, дітей, насамперед: викликають алергію, отруєння, впливають на сердечно хворих, сприяють розвитку астми, бронхіту та інших захворюваннь.

Крім того, за два кілометри від нашого дому вже починається Дніпро, води якого забруднені людиною та вибросами заводів нашого міста. Нажаль, саме цю брудну, ще й хлоровану воду, подають нам у крани. На мій погляд, купатися у нашому Дніпрі небезпечно, бо все ще невизначено, чи є у Дніпрі холерна паличка.

Але я все ж важаю, що наш мікрорайон, який знаходиться далеко від центру міста, не є одним з найзабрудніниших. Нашу вулицю оточують сільські місцевості, повні зелених насаджень, захищаючі її від впливу сучасності: заводів та фабрик.

Екологічні проблеми мого мікрорайону. Забруднення повітря. Основними забруднювачами повітря мого мікрорайону є виброси ГРЕС. В атмосферному повітрі визначається вміст 39 забруднюючих речовин, включаючи важкі метали. Основний обсяг визначень (близько 60%) припадає на речовини, які мають найбільше розповсюдження: пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис азоту. Високий рівень забруднення обумовлений здебільшого підвищеним вмістом у повітрі специфічних шкідливих речовин, а також вмістом двоокису азоту і пилу. В складі шкідливих надходжень в атмосферу знаходяться майже всі хімічні забруднювачі повітря: сірковуглець, сірководень, сірчистий газ, фтор, хлор, фтористі сполуки, оксиди азоту тощо. Характерно, що ці сполуки під час хімічних реакцій можуть створювати високі концентрації високотоксичних сполук.

Шумове забруднення є однією з найактуальніших проблем сьогодення. У зв’язку із зростанням кількості автомашин, індустріалізацією, зростанням транспортної рухливості населення, ростом технічного оснащення міського господарства, розширюються контакти між техногенним середовищем міста і природного середовища. Джерелами шумів на нашій вулиці є також бази будівельної індустрії, енергетичні установки, гучномовні пристрої , ліфти, телевізори, радіоприймачі, музичні інструменти, юрби людей і окремі особи.

Забруднення автотранспортом. Джерелами забруднення атмосфери є також всі засоби сучасного транспорту: автомобільний, залізничний, річковий , повітряний. Атмосферне повітря забруднюється шкідливими компонентами вихлопних газів. Основними шкідливими компонентами вихлопних газів двигунів є оксид вуглецю і азоту, вуглеводню, альдегіди, сірчистий газ. Крім того, бензинові двигуни виділяють речовини в складі яких є свинець, хлор, бром, канцерогенні агенти, а дизельні значну кількість сажі та кіптяви ультрамікроскопічних розмірів.

Забруднення Дніпра. Через забруднення, яке визване стоками, починаються різні біогенні мутації. Із Дніпра пропадає багато видів риби, а ті, що залишаються, - непригодні до їжї. Бідніє флора и фауна Дніпра. Через промислові стоки спостеригається надлишок кисню, тому можна спостерігати так назване «цвітіння» ріки. Кожен, певно, не раз бачив на поверхні води нефтяну плівку, яка викликає зменшення проникнення світла у водну товщу в декілько раз. Змінюється й хімічний склад, підвищується вміст азоту, фосфору та хлоровмісних речовин. Хоча поруч нашого мікрорайону немає заводів, з течією води небезбечні хімікати приходять і до нас.

Радіоактивне забруднення. Після Чорнобильської аварії вся Дніпропетровська область опинилась в зоні підвищеної радіації. Хоча екологічні служби України наполягають на тому, що доза радіаційного впливу є допустимою, а отже знаходиться в межах норми, але трагічні наслідки Чорнобильської катастрофи спричинили загрозу генетичному здоров’ю нації. Радіоактивні продукти створили високий радіаційний фон і сприяли зовнішньому опроміненню людей. Проте катастрофа потягнула за собою не лише тисячі людських життів й нові хвороби, а й зміну метеорологічних умов.

Способи вирішення екологічних проблем. Перш за все ми самі повинні забезпечити собі умови до нормального існування. Ми можемо не забруднювати Дніпро, повітря (перш за все, кинути палити, бо ця шкідлива звичка завдає шкоди не тільки тому, хто палить, а й оточуючим людям, які дихають забрудненним повітрям), будемо викидати мусор у спеціально відведені місця, прибирати вулиці, не будемо занабто шуміти – це в наших силах, це той мінімум, який може виконати кожна людина. Друга ступінь вирішення проблеми – охоронна діяльність господарських міністерств та відомостей. Нажаль, не в нашій компетенції діяльність заводів, які викидають виброси у повітря, фабрик, які забруднюють почву та воду. Коли ми подолаємо ці ступені, вулиця Новорічна стане одним із найгарніших, найчистіших районів міста, а це стане початком до покращення екологічної системи всього Дніпропетровська.


Список використаної літератури:

1.    Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.: - К.: Видавництво Раєвського, 1997.

2.    Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 1999.

3.    Джигирей В. С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: - Львів: Афіша, 2000.

4.    Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності: - К.: КТЕК, 1999.

5.    Капінос П. І., Панасенко Н. А. Охорона природи: -К.: Вища школа, 1983.

Другие материалы

 • Водообеспеченность Днепропетровской области
 • ... площадей орошаемых земель, улучшение культурно-бытовых условий – все это свидетельствует, что в будущем водопользование будет только увеличиваться. В Днепропетровской области в 1997 году для потребностей населения и народного хозяйства было взято из водных объектов 2719,8 млн.куб.м воды, из которых ...

 • Соотношение техногенной нагрузки и экологического состояния города Кривой Рог
 • ... всём промышленном и грязном имидже нашего города есть в нём уголки, которые ещё нужно поискать в самых чистых и красивых местах Украины. Причём Кривой Рог здесь не является исключением. Городские власти ведут контроль за экологическим состоянием Кривого Рога, поэтому в нем много зелёных насаждений, ...

 • Региональные экологические проблемы Украины и их мониторинг
 • ... трети отходов, которые образуются и получены со стороны. 4.5. Экологические проблемы Прикарпатья Как уже упоминалось этот в недалекому минувшему экологически чистейший после Европы сегодня тоже требует природоохранных мероприятий и изменения регионального экополитики. В регионе преобладает ...

 • Экологические проблемы Приднепровского региона
 • ... -сосудистых , онкологических заболеваний, болезней органов дыхания и пищеварения. Наблюдается увеличение обменных и генетических заболеваний. Экологические проблемы промышленности развитых регионов во многом связаны с загрязнением объектов окружающей среды тяжелыми металлами. При этом тяжелые ...

 • Украина - зона экологического бедствия. Экокризисные регионы - Приднепровье
 • ... факты свидетельствуют о снижении общей сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, что говорит об экологическом неблагополучии региона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Основными источниками загрязнения являются выбросы и отходы промышленных и коммунальных предприятий, ливневые ...

 • Экологические проблемы городов Украины
 • ... при слиянии р.Лугани и ее притока Ольховки. Реки сильно загрязнены в результате сброса неочищенных производственных и шахтных вод. Экологические проблемы города связаны с острым дефицитом вол большой запыленностью воздуха. В Луганске имеет место техногенное подтопление территории и вопросы ...

 • Техногенно-экологическая ситуация в Украине
 • ... их перенос на большие расстояния или накопление в объектах среды. Подытоживая короткий анализ техногенно-экологической ситуации регионов Ук­раины, можно сделать вывод, что современное экологическое положение критиче­ское. В некоторых регионах (Донбасс, Приднепровский) деградация носит необратимый ...

 • Экологические проблемы развитых и развивающихся стран (на примере Германии и Индии)
 • ... статья экспорта - пряности. Скотоводство, особенно мясное, развито слабо (из-за вегетарианского питания индийцев). Главными торговыми партнерами Индии являются США, страны ЕС, Россия, Япония, Иран и государства Восточной Европы. Экологические проблемы Индии Состояние окружающей среди в ...

 • Анализ финансового состояния ООО НПП "ТТ" и разработка путей улучшения финансовых результатов его деятельности
 • ... Анализ финансово-экономического состояния предприятия и управление его финансами, как и других видов предприятий, проводится на основе его финансовых отчетов [11]. Целью финансовых отчетов является структурированная экономическая информация о финансовом состоянии, результатах деятельности и ...

 • Современное состояние исследований в области функциональных конденсационных покрытий высокой проводимости
 • ... по различным критериям. Решение этих задач отражено в пункте 2.5 настоящей работы. Выводы 1. Анализ экспериментальных и теоретических исследований в области техники получения функциональных покрытий показывает, что ряд сплавов на основе меди могут быть успешно применены в некоторых изделиях ...

 • Зона экологического бедствия
 • ... результатов не дала, так как никогда не была исполнена.[25] В мае 1994 года в городской госадминистрации Запорожья открылся отдел медицинско-экологической защиты населения. Однако нельзя сказать, что результаты его работы заметно повлияли на ситуацию. Представители власти не принимают ощутимых ...

 • Экологическая ситуация Донецкого региона
 • ... за счет устранения прямой связи между экономическим ростом и загрязнением окружающей среды [9]. Глава 3. Характеристика современной экологической ситуации Донецкого региона   3.1 Характеристика воздушного бассейна Загрязнение атмосферного воздуха является одной из самых серьезных ...

 • Государственное экологическое регулирование
 • ... комплексы; - территории и объекты природно-заповедного фонда; - здоровье и жизнь людей.   Раздел 3. Государственное экологическое регулирование   Экологическое регулирование - это система активных законодательных, административных и экономических мер и рычагов влияния, которые ...

 • Экологическая оценка эффективности использования осадка сточных вод в качестве удобрений
 • ... материалов практически не имеется. С учетом вышеизложенного, целью наших исследований было изучить возможности использования осадков сточных вод г. Курска в качестве удобрений. Глава 2. Методика и условия проведения исследований. 2.1 Методика исследований Исследования проводились на опытном поле ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info