Добрива

Узнать стоимость написания работы
Міністерство науки та освіти України середня загальноосвітна школа № 16

Творча робота

 

на тему:

 

Добрива

Виконала:

Шмілько Христина

8-В клас

Дніпропетровськ

2003

 

ПЛАН

1.  Уведення  3

2.  Зміст живильних речовин у ґрунтах  4

3.  Добрива  6

Список використовуваної літератури 12
1. Уведення

Харчування - це основа життя будь-якого живого організму, у тому числі й рослин. Поза харчуванням не можна зрозуміти сутність процесів росту і розвитку.

З погляду практичного рослинництва найважливішим засобом поліпшення харчування сільськогосподарських культур є раніше застосування органічних і мінеральних добрив. Ріст рослинної продукції визначається безліччю факторів, серед яких ведуча роль усе-таки належить добривам і особливо мінеральним, виробництво яких нарощує високі темпи.

Ґрунт є основним джерелом забезпечення сільськогосподарських культур живильними речовинами. Однак у сучасних умовах безупинної інтенсифікації сільськогосподарського виробництва для щорічного вирощування високих врожаїв із продукцією гарної якості досить часто виявляється недостатнім та кількість живильних речовин, що надходить у рослини з органічної речовини і важкорозчинних мінеральних з'єднань ґрунту в результаті діяльності мікроорганізмів і кореневої системи рослин. Особливо це відноситься до Нечорноземної зони, де дерено-підзолисті ґрунти з низьким рівнем окультуреності займають близько 51% площі. Для ґрунтів цієї зони характерно, як правило, тимчасове чи тривале надлишкове зволоження. Переважними несприятливими ознаками дерено-підзолистих ґрунтів є погані фізично властивості, підвищена кислотність (РН у КС1 менше 5) і низький зміст органічної речовини - від 1 до 2,5%. Для них характерна також слабка забезпеченість елементами мінерального харчування для рослин - азоту, фосфору і калію, багатьох мікроелементів; нерідко (у різновидах легкого механічного складу) невеликий зміст також магнію і кальцію.

Ґрунту Нечорноземної зони, особливо підзолисті, гостро мають потребу у вапнуванні і систематичному внесенні мінеральних добрив. У зв'язку з цим для сільського господарства зони передбачено поставити 120 млн. Т мінеральних добрив у стандартних туках. Таким чином, на гектар ріллі прийдеться 126 кг живильних речовин.

2. Зміст живильних речовин у ґрунтах

Запаси живильних речовин у ґрунтах у багато разів перевищують потреба в них рослин. Однак велика частина з представлена недоступними для рослин з'єднаннями. Валовий зміст живильних речовин в орному шарі різних ґрунтів неоднаково.

Зміст азоту (N) коливається від 0,07% до 0:5%. Ґрунтовий азот знаходиться в основному в недоступній для рослин органічній формі. На долю мінерального азоту приходиться тільки 1-2% его загальної кількості. Під впливом мікробіологічних процесів органічні форми азоту переводяться в доступні для рослин мінеральні форми.

Зміст фосфору (Р2ПРО5) у багатьох ґрунтах складає 0,03-0,25%. Біля половини його знаходиться в мінеральній формі, а половина - у формі органічних сполук. У слабко окультурених торф'яних ґрунтах на фосфор в органічній формі приходиться до 70%. Деяка кількість його міститься в поглиненому ґрунтовими колоїдами стані. Значна частина мінеральних форм фосфору в кислих підзолистих ґрунтах і червоноземах знаходиться у важкодоступних для рослин фосфатах заліза й алюмінію. У нейтральних ґрунтах, наприклад у чорноземах, мінеральний фосфор представлений більш доступними для рослин фосфатами кальцію і магнію.

На частку калію (ДО2ПРО) у ґрунті приходиться 0,6-3% маси ґрунту. Більше калію міститься в глинистих і суглинних ґрунтах, а в ґрунтах легкого механічного складу (піщаних і супіщаних) його значно менше. Кількість обмінного калію в орному шарі складає, кг/га: у підзолистих ґрунтах - 150-300, чорноземах - 400-900, сіроземах - 600-1500. На відміну від азоту і фосфору калій не утворить у рослинах міцні органічні комплекси. Тому кількість його в органічній речовині ґрунту незначно.

Кальцію (СаО) у ґрунтах близько 0,2-2% і більш від їхньої маси. Він представлений силікатами, карбонатами, гіпсом, фосфатами й іншими з'єднаннями. Частина кальцію знаходиться в поглиненому стані. Найбільш багаті обмінним кальцієм чорноземи (близько 40 мекв). Найменша кількість його зустрічається в підзолистих ґрунтах (5-8 мекв), що зв'язано з їхньою кислотністю. Вапнуванням не тільки зміщається реакція ґрунту, але і поліпшується харчування рослин кальцієм.

Зміст магнію (Mg) складає 0,4-4% і більш від маси ґрунту і залежить від складу материнської породи. У ґрунтах, що утворилися на суглинках і глинах, більше магнію, чим у ґрунтах, що виникли на пісках.

Близько 90-95% магнію в ґрунті входить до складу різних мінералів, головним чином силікатів і алюмосилікатів, що важко розчиняються у воді, що тому міститься в них магній не може бути безпосередньо використаний рослинами. Близько 5-10% магнію знаходиться в поглиненому (обмінному) стані. Обмінний магній. Як і обмінний калій, відіграє найважливішу роль у харчуванні рослин, поповнюючи кількість магнію в ґрунтовому розчині в міру споживання його рослинами. Незначна частина магнію в ґрунті зустрічається у формі органічних речовин, після розкладання яких він стає доступним для рослин.

Найбільш багаті магнієм чорноземи, каштанові ґрунти і сіроземи. Менше магнію в піщаних, супіщаних і деяких торф'яних ґрунтах.

Зміст сірки (SO3) коливається від 0,1 до 0,5% маси ґрунту. Сірка в ґрунті представлений органічними сполуками (80-90%), де вона знаходиться у відновленій формі, і мінеральними з'єднаннями з кальцієм, залізом, калієм, натрієм (10-20), що є джерелом харчування рослин. Процес окислювання сірки, що входить до складу гумусу й органічних залишків, відбувається під впливом аеробних бактерій (сульфофікація).

У більшості ґрунтів кількість сірки досить для рослин, однак у малогумусних підзолистих піщаних ґрунтах її небагато, тому сульфатні форми добрив тут більш ефективні, чим хлорідні. Сірку в ґрунт вносять також з органічними добривами, із простим суперфосфатом.

Зміст заліза (Fe2O3) у ґрунтах коливається від 1-11%. У легенях під механічному складу ґрунтах його менше, ніж у важких.

Залізо в ґрунті знаходиться у формі фероалюмосилікатів, окису і закису заліза і їх гідратів. Недолік заліза для рослин густо виявляється на карбонатних чи надто вапнованих ґрунтах, де воно знаходиться у важкодоступному стані.

3. Добрива

Добрива - це неорганічні й органічні речовини, застосовувані в сільському господарстві і рибальстві для підвищення врожайності культурних рослин і рибопродуктивності ставків. Вони бувають: мінеральні (чи хімічні), органічні і бактеріальні (штучне внесення мікроорганізмів з метою підвищення родючості ґрунтів).

4.1. Мінеральні добрива, добуті з чи надр промислово отримані хімічні сполуки, містять основні елементи харчування (азот, фосфор, калій) і важливі для життєдіяльності мікроелементи (мідь, бор, марганець і ін.).

Мінеральні добрива підрозділяють на прості (одинарні, однобічні, однокомпонентні) і комплексні. Прості мінеральні добрива містять тільки одні з головних елементів харчування. До них відносяться азотні, фосфорні, калійні добрива і мікродобрива. Комплексні добрива містять не менш двох головних живильних елементів. У свою чергу, комплексні мінеральні добрива поділяють на складні, складні-змішані і змішані.

Азотні добрива. Виробництво азотних добрив базується не синтезі аміаку з молекулярного азоту і водню. Азот одержують з повітря, а водень із природного газу, нафтових і коксових газів. Азотні добрива являють собою білий чи жовтуватий кристалічний порошок (крім ціанаміду калію і рідких добрив), добре розчинні у воді, чи не поглинаються слабко поглинаються ґрунтом. Тому азотні добрива легко вимиваються, що обмежує їхнє застосування восени як основне добриво. Більшість з них володіє високої гігроскопічністю і вимагає особливого упакування і збереження. У таблиці №1 приведені дані про склад із властивостях основних азотних добрив.

По випуску і використанню в сільському господарстві найголовніші з цієї групи - аміачна селітра і сечовина, що складають близько 60% всіх азотних добрив.

Азотні добрива використовують під усі сільськогосподарські культури.

Таблиця №1

Добриво

Хімічний

склад

Зміст

азоту, %

Форма

азоту

Вплив

на ґрунт

Гігроско-пічність

Натрієва

Селітра

NaNO3 Не менш 16 Нітратна Підщелачиває Слабка

Аміачна

селітра

NH4NO3 34

Нітратна

і амонійна

Підкисляє

Дуже

сильна

Кальцієва

селітра

Ca(NO3)2 Не менш 17,5 Нітратна Підщелачиває

Дуже

сильна

Аміак

рідкий

NH3 82 Амонійна Підкисляє

Дуже

сильна

 

Фосфорні добрива. Фосфор - один з найважливіших елементів харчування рослин, тому що входить до складу білків. Якщо азот у ґрунті може поповнюватися шляхом фіксації його з повітря, то фосфати - тільки внесенням у ґрунт у виді добрив. Головні джерела фосфору - фосфорити, апатити, вівіаніт і відходи металургійної промисловості - томасшлак, фосфатшлак. Усі фосфорні добрива - аморфні речовини, білувато-сірий чи жовтуватий кольори. Основні з них - суперфосфат і фосфоритне борошно. Характеристика фосфорних добрив приведена в таблиці №2.

По ступені розчинності ці добрива підрозділяють на наступні групи:

1)   Розчинні у воді, легкодоступні для рослин - суперфосфати простий і подвійний, амонізований, збагачений;

2)   Важкорозчинні (не розчинні у воді і майже не розчинні в слабких кислотах), вони не можуть безпосередньо використовуватися рослинами - це фосфоритне і кісткове борошно.

Фосфоритне борошно - тонко розмелений природний фосфорит, з'єднання якого важкодоступні рослинам. Це добриво застосовують на кислих підзолистих, торф'яних, сірих лісових ґрунтах, а також на деградованих і вилужених чорноземах і червоноземах.

Таблиця №2

Добриво

Хімічний

склад

Форма

фосфорної кислоти

Вплив

на ґрунт

Суперфосфат простій

Гранульований

Ca(H2PO4)2+

+2CaSO4+H2O

Водорозчинна Підкисляє

Суперфосфат подвійний

гранульований

Ca(H2PO4)2+

+H2O

Водорозчинна Підкисляє
Преципітат CaHPO4x2H2O Розчиняється в лимоно-кислому амонії Слабко нейтралізує кислотність

Калійні добрива. Калій - необхідний елемент для рослин. В основному він знаходиться в молодих зростаючих органах, клітинному соку рослин і сприяє швидкому нагромадженню вуглеводів.

Багато калійних добрив являють собою природні калійні солі, використовувані в сільському господарстві в розмеленому виді. Великі розробки їх знаходяться в Солікамську, на Західній Україні, у Туркменії. Відкрито поклади калійних руд у Казахстану, Сибіру.

Значна кількість хлору в багатьох калійних добривах негативно впливає на ріст і розвиток рослин, а зміст натрію (у калійній солі і сильвініті) погіршує фізико-хімічні властивості багатьох ґрунтів, особливо чорноземних, каштанових і солонцевих.

На бідних калієм легких ґрунтах і торфовищах усі без винятку сільськогосподарські культури мають потребу в калійних добривах. Недолік калію в ґрунті заповнюється головним чином внесенням гною. Калій не застосовують на солоних і солонцюватих ґрунтах, тому що він погіршує їхньої властивості. Калій легко розчиняється у воді і при внесенні поглинається колоїдами ґрунту, тому він малорухомий, однак на легких ґрунтах легко вимивається.

Калійні добрива підрозділяються на три групи:

1)   Концентровані, що є продуктами заводської переробки калійних руд - хлористий калій, сірчанокислий калій, калійно-магнієвий концентрат, сульфат калію-магнію (калімагнезія);

2)   Сирі калійні солі, що представляють собою розмелені природні калійні руди - каїніт, сильвініт;

3)   Калійні солі, одержувані шляхом змішання сирих калійних солей з концентрованими, звичайно з хлористим калієм - 30-ти і 40%-ные калійні солі.

Як калійні добрива використовують також грубну золу і цементний пил.

Найбільш розповсюджені калійні добрива і їх властивості приведені в таблиці №3.

Таблиця №3

Добриво

Хімічний

Склад

Гігроскопічність

Вплив

на ґрунт

Калій хлористий KC1 з Na1 Малогігроскопічність Підкисляє

Калій сірчанокислий

(сульфат калію)

До2SO4 Негігроскопічен Підкисляє

Комплексні добрива. Їх підрозділяють по складу: подвійні (азотно-фосфорні, азотно-калійні, фосфорно-калійні) і потрійні (азотно-фосфорно-калійні); по способі виробництва: складні, складні-змішані (комбіновані) і змішані добрива. До складних добрив промислового виробництва відносять (калієва селітра, амофос, діамофос). Їх одержують при хімічній взаємодії вихідних компонентів, складно-змішані (нітрофос, нітрофоска, нітроамофос, нітроамофоска, фосфорно-калійні, рідкі комплексні й ін.) - у єдиному технологічному процесі з простих чи складних добрив. Змішані добрива одержують шляхом змішування простих.

Складні і складно-змішані добрива характеризуються високою концентрацією живильних речовин, тому застосування таких добрив забезпечує значне скорочення витрат господарства на їхнє транспортування, змішування, збереження і внесення.

До числа недоліків комплексних добрив відноситься те, що пропорції в змісті NPK у них варіюють у нешироких межах. Тому при внесенні, наприклад, необхідної кількості азоту, інших живильних елементів вноситься чи менше більше, ніж потрібно.

У невеликій кількості застосовують і багатофункціональні добрива, що містять, крім основних живильних елементів, мікроелементи і біостимулятори, що роблять специфічний вплив на ґрунт і рослини.

4.2. Органічні добрива - це перегній, торф, гній, пташиний кал (гуано), різні компости, органічні відходи міського господарства (стічні води, осадки стічних вод, міське сміття), сапропель, зелене добриво. Вони містять найважливіші елементи харчування, в основному в органічній формі, і велике кількості мікроорганізмів. Дія органічних добрив на врожай культур позначається протягом 3-4 років і більш.

Гній. Це основне органічне добриво у всіх зонах країни. Він являє собою суміш твердих і рідких виділень сільськогосподарських тварин з підстилкою і без її. У гної містяться всі живильні речовини, необхідні рослинам, і тому його називають повним добривом. Якість гною залежить від виду тварин, складу кормів, кількості і якості підстилки, способу нагромадження й умов збереження.

У залежності від способів змісту худоби розрізняють гній підстилковий (твердий), одержуваний при змісті худоби на підстилці, і безпідстилковий (напіврідкий, рідкий).

Підстилковий гній містить близько 25% сухої речовини і близько 75% води. У середньому в такому гної 0,5% азоту, 0,25% фосфору, 0,6% калію і 0,35% кальцію. У його склад входять також необхідні для рослин мікроелементи, зокрема 30-50м марганцю, 3-5м бора, 3-4м міді, 15-25м цинку, 0,3-0,5 молібдену на 1тн.

Крім живильних речовин, гній містить велика кількість мікроорганізмів (у 1т 10-15кг живих мікробних кліток). При внесенні гною ґрунтова мікрофлора збагачується корисними групами бактерій. Органічна речовина служить енергетичним матеріалом для ґрунтових мікроорганізмів, тому після внесення гною в ґрунті відбувається активізація азотфіксуючих і інших мікробіологічних процесів.

Гній робить багатобічна дія як на ґрунт, так і на рослину. Він підвищує концентрацію вуглекислого газу в ґрунтовому і приґрунтовому повітрі, знижує кислотність ґрунту і рухливість А1, підвищує насиченість ее підставами. При систематичному його внесенні збільшується зміст гумусу і загального азоту в ґрунті, поліпшується її структура, краще поглинається й утримується волога.

Безпідстилковий (рідкий) гній накопичується у великій кількості на великих тваринницьких фермах і комплексах при безпідстилковому змісті худоби і застосуванні гідравлічної системи збирання екскрементів. Такий гній являє собою рухливу суміш калу, сечі, залишків корму, води і газоподібних речовин, що утворяться в період збереження. По змісту вологи його розділяють на напіврідких

( до 90%), рідкий (90-93%).

Кількість і якість безпідстилкового гною залежить від виду і віку тварин, типу годівлі, способу змісту худоби і технології нагромадження гною.

Велика частина живильних речовин у цьому добриві знаходиться в легкодоступній для рослин формі (до 70% азоту в аміачній формі), що обумовлює більш сильну його дію в порівнянні з підстилковим гноєм у рік внесення і слабке в наступні роки. Фосфор і калій з підстилкового гною засвоюються рослинами так само, як і з мінеральних добрив.

Пташиний кал. Це швидкодіюче органічне добриво. Живильні речовини в ньому добре засвоюються рослинами. Курячий кал містить 0,7-1,9% азоту, 1,5-2% Р2ПРО5, 0,8-1% ДО2О і 2,4% СаО.

Пташиний кал використовують як підгодівлю зернових і технічних культур, розчиняють його в 8-10 частинах води і вносять у ґрунт культиваторами – рослиноживильника.

Торф. Це добриво являє собою суміш напіврозкладених в умовах надлишкового зволоження залишків рослин, в основному болотних. Торф може бути низького ступеня розкладання (до 20%), середньої (20-40%) і високої (більш 40%). Широко застосовують у сільському господарстві як добриво.

Розрізняють три типи торфу: верхівковий, низинний і перехідний.

Верховий торф утвориться на бідних живильними речовинами піднесених позначках рельєфу (сфагнові мохи, пухівки, шейхцерія болотна, підбіл, багно, осока болотна й ін.). Верховий торф характеризується підвищеною кількістю органічної речовини, високою кислотністю, великою поглинальною здатністю і малим змістом живильних речовин. Застосовують зазначений торф головним чином як підстилку і для компостування.

Низинний торф утвориться на багатих живильними речовинами знижених частинах рельєфу (осоки, гіпнові мохи, очерет, хвощ, таволга, шабельники й ін.). Низинний торф містить більше живильних речовин і менше органічної речовини, чим верхівковий. Найбільше доцільно його використовувати для готування різних компостів.

Перехідної торф займає проміжне положення між верхівковим і низинним. По кількості золи (у %) торфу підрозділяють на нормальні (до 12) і високозольні (більш 12).

Торф'яні компости. Торф широко застосовують для готування компостів. При компостуванні з гноєм торф швидше розкладається і повніше використовується рослинами. Добре компостується торф (верхівковий чи перехідний) з вапном. Гарні результати одержують при додаванні до торфу 20 кг фосфоритного борошна на 1тн. Торфофосфоритні компости особливо ефективні на супіщаних ґрунтах, а торфовапняні - на кислих.

Крім цей торф використовують на полях зрошення, де його компостують з осадом стічних вод. Широко застосовують також торфофекальні компости. Ці компости вважаються сильнодіючими.

Осадки стічних вод. Їх одержують при очищенні стічних вод міст на очисних спорудженнях. Вологість свіжого осаду складає близько 97%. Для зниження вологості до 80% вони проходять етап природного сушіння на мулових площадках і механічного зневоднювання на вакуум-фільтрах із застосуванням реагентів (хлорне залізо і вапно), а для зниження вологості до 25-30% - проходять термічне сушіння в барабанних печах.

Осадки з мулових площадок можна використовувати під усі культури, але найбільше доцільно їх застосування під овочеві і силосні культури, цукровий буряк. Осадки після термічного сушіння, що містять більше вапна і заліза, бажаніше вносити під чуйні на вапно культури.

Сапропель(прісноводний мул). Він являє собою відкладену в прісноводних водоймах суміш землі з напіврозкладеними рослинними і тваринами залишками. Містить органічні речовини (до 15-30% і більш), азот, фосфор, калій, вапно, мікроелементи, деякі вітаміни, антибіотики, біостимулятори.

Найбільша кількість живильних речовин спостерігається в мулі водойм, що знаходяться біля населених пунктів.

Сапропелі застосовують як у чистому виді, так і у виді компостів із гноєм, фекаліями і гнойовою рідотою.

Зелене добриво. Воно являє собою зелену масу рослин-сидератів, що заорюється в ґрунт у щілинах збагачення її живильними речовинами, головним чином азотом, поліпшення водяного, повітряного і теплового режимів. Найбільше значення зелене добриво має на малоплодючих дерено-підволистих, піщаних, суглинних і супіщаних ґрунтах, а також на зрошуваних землях і у вологих районах Закавказзя.

Найважливіша умова підвищення ефективності зеленого добрива - це правильне сполучення його з іншими органічними і мінеральними добривами і хімічною меліорацією ґрунтів. Такий спосіб добрива широко застосовується, тому що він дешевий (часто не вимагає транспортних засобів), і по хімічному складі зелене добриво близьке до гною.

4.3. Бактеріальні добрива. Препарати, що містять корисні для рослин бактерії, відносяться до бактеріальних добрив. Вони здатні поліпшувати харчування сільськогосподарських культур і не містять живильних речовин.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.   Штефан В.К. - «Життя рослин і добрив» - М., 1981р.

2.   Артюшин А.М., Державін Л.М. - «Короткий словник по добривах» - 2-і вид., М., 1984р.

3.   За редакцією Нікляєва В.С. - «Основи землеробства і рослиноводства» - 3-і вид., М., 1990р.

4.   Вронський В.А. - «Прикладна екологія» - Ростову-на-Дону, 1996р.

Другие материалы

 • Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві
 • ... гідроциліндра. 4. Використання добрив та охорона навколишнього природного середовища 4.1 Заходи безпеки при роботі з добривами При роботі з добривами треба дотримуватись заходів особистої безпеки: працювати в рукавицях, масках, бо багато добрив подразнюють шкіру і дихальні шляхи. Якщо ...

 • Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району
 • ... роки найвищі обсяги внесення мінеральних добрив відмічено у 2004 році. Найбільше вноситься азотних добрив - в середньому за три роки 21333 кг д. р., калійних було внесено 8263 кг д. р. та фосфорних - 6997 кг Р2О5 Водні об’єкти Київської області та, зокрема, Білоцерківського району були забруднені ...

 • Мінеральні добрива в агроекосистемах та особливості їхнього впливу на довкілля
 • ... . Характер впливу мінеральних добрив на агроекосистеми, передусім, зумовлений їхнім хімічним складом, що, у свою чергу, залежить від особливостей сировини та промислових технологій виробництва. Мінеральні добрива є джерелом надходження багатьох хімічних елементів (ХЕ) та сполук у довкілля. При ...

 • Забруднення ґрунту мінеральними добривами
 • ... окремих авторів, за останні 5–7 років у структурі забруднення сільськогосподарської продукції відбулися суттєві зміни: на перше місце серед всіх забрудників вийшли нітрати — 75%, доля важких металів складає — 15%, пестицидів — 8%. Мінеральні добрива виробляють і використовують у вигляді порошків, ...

 • Поняття про нитратни и фосфатни добрива
 • ... добрив сприяє розвитку кореневої системи рослин, підвищує їхню зимостійкість і врожайність, поліпшує якість продукції Фосфатшлаки – фосфатне добриво. Розмелений плбічний продукт переробки на сталь і залізо багатих на фосфор чавунів мартенівським методом. Сухий розсипчастий порошок темного кольору. ...

 • Органічні добрива на основі відходів тваринництва та птахівництва
 • ... знижують витрати праці в птахівництві. При утриманні птахів в клітках з метою забезпечення механізованого прибирання і транспортування посліду його розбавляють водою до вологості 80–90 %. За удобрювальною цінністю пташиний послід перевершує всі інші відходи тваринництва (таблиця 9). Особливо ...

 • Вплив добрив на врожайність
 • ... язку з тим, що азот аміакатів, крім вільного аміаку, представле­ний більш дорогими твердими форма­ми азотних добрив, одиниця азоту аміакатів дорожча, ніж рідкого аміа­ку. На врожайність сільськогосподар­ських культур аміакати впливають так само, як і тверді азотні добрива, їх можна використовувати ...

 • Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив
 • ... і добрива. В основі системи лежить створення раціонального живлення рослин з урахуванням біологічних особливостей їх і умов вирощування. Оскільки культурні рослини, як правило, вирощують у сівозміні, то й систему застосування добрив будують стосовно до конкретної сівозміни. При цьому враховують такі ...

 • Агрохімія
 • ... ється, і за таблицею визначають доцільність проведення підживлення і дозу азоту. 2.         АНАЛІЗ ГРУНТУ.   Агрохімічний аналіз ґрунту проводиться з метою : -           оцінки рівня родючості ґрунту ...

 • Роль добрив у системі землеробства
 • ... охорону ґрунтів і навколишнього середовища. В умовах пересіченого рельєфу та на ерозійно небезпечних територіях необхідне освоєння ґрунтозахисних систем землеробства з використанням контурно-меліоративної організації території, яка здатна запобігти ерозії найнебезпечніших в екологічному відношенні ...

 • Цукрові буряки
 • ... традиційного органічного добрива - гною. РОЗДІЛ 5 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ПІД ЦУКРОВІ БУРЯКИ Ефективність сільськогосподарського виробництва визначається кількісними економічними показниками врожайності та його якості і витрат на одержання продукц ...

 • Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив
 • ... в межах 5...60 т/га. Робочі органи машин для внесення органічних добрив мають забезпечувати швидке регулювання дози внесення і. не повинні забиватись і залипати. 2 Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив Комплекс машин для підготовки добрив до внесення включає високопродуктивн ...

 • Кореневе живлення рослин
 • ... хворобами, краще пригнічують бур'яни. Підгодівля протягом вегетації застосовує на додаток до основного і припосівного добрива для посилення живлення рослин в періоди найінтенсивнішого споживання ними живильних елементів. Основні родовища калієвих руд. Сирі калієві добрива, їх використовування ...

 • Моніторинг земель поблизу ВАТ "Рівнеазот"
 • ... постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 року № 661 в Рівненькій області необхідно впровадити систему моніторингу земель [22, 11]. На сьогоднішній день відсутні надійні дані про зміни в площах еродованих ґрунтів та їхньому просторовому розподілу. Геохімічні обстеження території ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info