Біографія М.С. Грушевського

Узнать стоимость написания работы

Реферат виконав учень 9-б класу Череватого Олексія

Київ - 2000

М.С. Грушевськии (1866—1934) жив і творив українську державність, писав її історію, перебуваючи у самій гущі життя, серед людей і для людей. Він був особистістю, яка не лише мала високі ідейні переконання, а й звичайні людські риси характеру, емоції і пристрасті, честолюбні амбіції, симпатії й антипатії, душевні потрясіння, певні слабкості й болючі помилки. А ще він був людиною своєї епохи — часів гострих соціальних суперечностей і жорстокого національного гніту з боку імперської влади стосовно українського народу і його еліти, до нього особисто як одного з найпомітніших її представників. Він і його сподвижники працювали за надто важких, часто екстремальних, виснажливих умов (наприклад у 1917—1918рр.) «Я був стомлений... — згадував М. Грушевськии, — боявся за свої сили, за свою психічну рівновагу... вертаючи вечором з засідань, звичайно не міг заснути, хіба глибоко в ніч... При тім ми всі жили в безнастанній тривозі, в свідомості можливості якоїсь несподіваної катастрофи: арештів, збройного нападу і под.»

До цього слід іще додати, що ні сам Михайло Грушевськии, ні його найближчі соратники в Українській Центральній раді не мали жодного досвіду парламентської, а тим більше державотворчої діяльності. Підрунтям цієї звитяжної праці стали його політичні або політологічні концепції, відзначає відомий грушевськознавець Любомир Винар, «тісно пов 'язані з його історіософією й історичними концепціями, з наголошенням змагання українського народу до свободи і незалежності».

Мабуть, саме через те, що його діяльність у Галичині, а з 1905 р. й у Наддніпрянській Україні по згуртуванню українства була підпорядкована поширенню його окреміш ницьких ідей щодо розбудови незалежної України, саме на Грушевського й випала нелегка доля очолити не лише Центральну раду майже відразу по її постанню, а й увесь той великий потік до волі й визволення з-під московського ярма 1917—1920-х років.

Один із сучасників Грушевського Б.Мартос писав, що вибір упав на Грушевського тому, що «всі... знали його патріотизм, чесність, ерудицію, працездатність та інші якості його характеру». Окрім того, серед усіх діячів Центральної ради й усього українського відродження періоду визвольних змагань він, мабуть, найкраще знав політичне життя Заходу, чимало років провівши за кордоном. Очевидно також і те, що він був найвищим авторитетом серед усіх тих патріотів українства, що присяглися на вірність українській незалежній державі.

Грушевськии був великим патріотом України й українства, але ж він був і великим демократом-державником, соціалістом, якого не могли засліпити націоналістичні збочення. Він послідовно виступав проти національного, зокрема між слов'янськими народами, роз'єднання, проти пропагування ідеологічних націоналістичних крайностей, але ж він, прозрівши після трагічних подій початку 1918 р., послідовно виступав і проти «московської орієнтації». Він закликав своїх сучасників визволитися «від "песього обов 'язку '' супроти Московщини».

Ми всі повинні пам 'ятати, що саме йому, Михайлу Сергійовичу Грушевському, маємо завдячувати тим, що після майже 300-літнього національного поневолення і нищення, він проголосив Україну незалежною самостійною державою, що й було зафіксовано IV Універсалом.

Тільки з урахуванням усіх цих моментів і обставин можна зрозуміти й об'єктивно оцінити стосунки Грушевського з людьми. Цілком закономірно, що в нього було багато друзів, прихильників, та було чимало й затятих ворогів. Але тут ми не будемо говорити про непримиренних політичних супротивників М.С. Грушевського з «білого» або «червоного» табору, що обстоювали «єдину, неділиму Росію» з відповідними до цих кольорів відмінностями її «облаштування». Під терміном «опоненти» ми маємо на увазі тих діячів, що уособлювали альтернативу Грушевському у самому українському визвольному русі. Адже далеко не всі з навіть найближчих його соратників, скажімо в Українській Центральній раді і її у ряді, поділяли погляди свого лідера з усіх питань історії, теорії й практики розбудови української державності. Представлені у цій книзі особи належали до різних українських політичних партій, громадських організацій, течій суспільної й історичної думки. По-різному вони осмислювали історичне минуле України й «конструювали» її політичне майбутнє, зокрема розв 'язання складного сплетіння завдань національного та соціального визволення. По-різному дивилися вони і на багато інших проблем національно-державного будівництва: місце України в міжнародному співтоваристві, зокрема її взаємини із своїм сусідом і «старшим братом» — Росією, розв 'язання проблем національних меншин у незалежній Україні, створення власних збройних сил та ін. Різними були й ті шляхи та засоби, якими вони прагнули досягти своєї мети.

Звичайно, усе це відповідним чином впливало на особисті стосунки згадуваних діячів з М. С. Грушевським, що складалися по-різному, часто проходили певну еволюцію, часом кардинально змінювалися через причини об'єктивні й суб'єктивні. Частина прихильників і однодумців Грушевського з плином часу і за певних обставин суспільно-політичного життя опинялися у таборі його опонентів і, навпаки, колишні опоненти ставали щирими друзями й надійними сподвижниками. Чимало цих діячів були одночасно однодумцями й опонентами М.С. Грушевського, беззастережно підтримували його у розв'язанні одних проблем і палко полемізували з ним з приводу інших.

Звичайно, в цій книзі ніяк неможна вмістити відомостей про всіх осіб, з якими співпрацював і спілкувався М.С.Гру шевський, у кого він вчився і кого вчив сам, створивши власну велику школу в українській історичній науці.

Вміщені тут персоналії лише репрезентують оточення М.С. Грушевського у різні періоди його життя й діяльності та ті громадсько-політичні організації й державні установи, які очолював і в яких працював цей великий українець (Наукове товариство їм. Шевченка, Українське наукове товариство, Українська партія соціалістів-революціонерів. Українська Центральна рада. Всеукраїнська Академія наук, її інститути, комісії, кафедри, Український соціологічний інститут у Відні та інші зарубіжні наукові й освітні установи тощо).

Усіх цих людей, різних за професіями, віком, характерами об'єднує насамперед те, що вони присвятили себе служінню українській національній ідеї, розв 'язанню «українського питання», віддавши цій справі весь свій розум і працю. Усі вони — непересічні особистості, що відіграли різну за масштабами, але загалом досить помітну роль в українському русі творенні й захисті незалежної державності, пропаганді її у 'багатьох країнах світу., написанні її історії тощо.

Усі вони присягнули Україні, її народу своїм життям, поклавши «душу й тіло» у підмурівок її незалежності, а тому гідні пам 'яті й пошани нащадків. Писати й розповідати про них - професійний і громадянський обов'язок істориків, краєзнавців, митців. Це тим більше необхідно, що переважна більшість з них й донині мало відомі широкому загалу, а деякі «не знайомі» навіть фахівцям-історикам. Адже офіційна ідеологія і пропаганда протягом багатьох десятиріч робили все, щоб «викреслити» їх з історії. Багатьох з них було фізично знищено у жорнах репресивної тоталітарної державної машини. Інші врятувалися на еміграції. Якщо прізвища деяких з цих діячів (з неодмінними ярликами «контрреволюціонерів», «буржуазних націоналістів» тощо) були більш-менш відомі, то біографії переважної більшості з них публікувалися лише в літературі, що виходила за кордоном. На жаль, і в незалежній Україні ще недостатньо зроблено для ліквідації цієї прогалини.

Тому сподіваємось, що запропонована читачеві книга матиме не лише пізнавально-довідкове значення для широкого загалу, а й спонукає підготовку окремих, значно ширших творів про життєвий шлях і діяльність визначних і пересічних діячів доби визвольних змагань українського народу 1917—1920-х років. Адже без людей немає і не може бути повної і правдивої історії.

Другие материалы

 • Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч
 • ... їнців з наддніпрянцями. У віснику плідно працювали такі світочі науки і літератури, як І.Франко, В.Гнатюк. О.Маковей. Ім'я Михайла Грушевського як визначного історика України, активного громадсько-політичного діяча з кожним роком ставало все популярнішим. У Львові він тісно співробітничав з Іваном ...

 • Процес становлення української бібліографії
 • ... їнською мовою; 3) удосконалюється структура видавничих бібліографічних покажчиків; 4) підвищується роль видавничої бібліографічної періодики, широко пропагуються українські та українознавчі видання, книжки, періодика, ноти, твори образотворчого мистецтва, зарубіжна україніка. В процесі становлення ...

 • Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні
 • ... іття: Матеріали наук. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р. – Х.: ХДАК, 2007. – С. 58-59. АНОТАЦІЯ   Самофалова М.О. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної Церкви в Україні. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю ...

 • Політичний портрет М. Грушевського
 • ... академічні інституції. Вчений зав'язує контакти з науковим зарубіжним світом, насамперед в Європі. В цей період свого життя Грушевський повністю відходить від політичної діяльності але ж постійно перебуває під гласним і таємним наглядом ДПУ. І все ж були дні радісні. Виходять чергові томи його ...

 • Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького
 • ... ; Упоряд.: М. Р. Кульчицький, Н. Е. Кунанець.– Львів, 2006.– С. 166–174. Анотація   Яворська У. П. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького.– Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, ...

 • Період "руїни" в українській історіографії
 • ... Бойова машина, запрограмована тільки на війну, не могла не згоріти в полум’ї своєї же війни. Українці убивали українців, жигаючи українські городи та села, відправляючи своїх же українців в рабство. І вона згоріла. І вийшло, що „Руїна” – це наслідки військового самознищення козацтва, з допомогою ...

 • Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича
 • ... цю працю Імператорське Російське Географічне товариство нагородило дослідника срібною медаллю. РОЗДІЛ 5. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АНТОНОВИЧА 5.1 Антонович як просвітник Окрім наукових занять, Антонович активно сприяв поширенню історичних знань, небезпідставно вважаючи, що це розвиває людні ...

 • Праця про Петра Могилу
 • ... випромінювати своїми церковними і культурними досягненнями на ввесь православний світ, а насамперед на Молдавію і Волощину. Назагал про Петра Могилу, як особу, знасмо мало, нам дово­диться говорити про його творчість; його біографія це частина історії української православної церкви. 4) Духовний ...

 • Історична школа Володимира Антоновича
 • ... 199. 8.   Цит. за: Ульяновський В., Короткий В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи. — К., 1997. — С. 101. 9.   Див.: Чернихівський Г.І. Українські літописи ХVІІ-ХVIII ст. у творчості М.Драгоманова // Український історичний журнал. — 1993. — №4-6.  ...

 • Гетьманщина і розвиток українознавства
 • ... ї перемоги 1 грудня 1991 р. в час всенародного референдуму й проголошення та світового визнання України суверенною, незалежною державою. Аналітичними контрастами позначений і розвиток українознавства. Початок XX ст. — це час його багатостороннього й динамічно-змістовного розквіту. Достатньо ...

 • М.І. Костомаров і його "відчуття історії"
 • ... і інші колишні кирило-мефодіївці, перетворився на один із центрів українського національно-культурного руху. Його ідейним рупором став часопис «Основа» (1861-1862), на сторінках якого Костомаров вів дискусії з польськими та російськими вченими, а також публікував нариси про Г. Сковороду, Т. Шевченка ...

 • Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.
 • ... розійшлося лише двісті примірників. „Русалка Дністровая” відіграла важливу роль в історії культурного відродження західноукраїнських земель. Вона підтвердила, що народна пісня, легенда і звичаї є першоджерелом національного самопізнання. Наскрізна ідея альманаху - єдність Наддніпрянської та Наддні ...

 • Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"
 • ... іх поколінь, учасниками їх праці і змагань, поривів і страждань. 2. Періодизація та регіоналістика «українського відродження» У цій же статті М. Грушевський оприлюднив свою хронологічну схему українського відродження кінця ХVІІІ - початку XX ст. Узявши за критерій розвиток "ідей наці ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info