Ароматичні вуглеводні

Узнать стоимость написания работы

Опорний конспект

на тему:

"Ароматичні вуглеводні"


Виконав:

учень 10 - А класу

середньої школи № 96

Коркуна Дмитро


1.        Ненасичені вуглеводні – це органічні сполуки, що складають ся з Карбону і Гідрогену, в яких атоми Карбону не повністю насичені атомами Гідрогену.

Загальна формула етиленових вуглеводнів – CnH2n

Загальна формула ацетиленових вуглеводнів CnH2n-2

2.    Гомологи етилену Гомологи ацетилену:

С2H4 – етилен; C2H2  – ацетилен;

С3H6 – пропен; C3H4 – пропин

C4H8 – бутен; C4H6 – бутин

І т .д І т д

Радикали: СН3 – метил; С2Н5 – етил; С3Н7 пропіл;

Радикал – це атом або група атомів, що містить неспарені електрони

3.    Етилен:

С2Н4 Н2С –СН2 Н : С : : С : Н

Н Н

молекулярна струтурна електронна формули

Ацетилен:

С2Н2 НС º CH H : C C : H

 H H

Молекулярна структурна електронна формули

Фізичні властивості:

Етилен – безбарвний газ, майже без запаху, малорозчинний у воді, трохи легший за повітря

Ацетилен – безбарвний газ, без запаху, малорозчинний у воді.

Хімічні властивості:

1.          як і інші вуглеводні, етилен і ацетилен горять на повітрі з утворенням оксиду карбону (ІV) і води:

СН2 = СН2 +3 О2 ® 2СО2 + Н2О

2СН ºСН+5О3 ®4СО2 +2 Н2О ▲Н = 1307 к Дж.моль

СН4 – W( C) =75%; C2H4 – W( C) =86 %; C2H2 - W( C) = 92%

Чим менша кількість С, тим світліше полум'я

2.    Гідрування – приєднання водню

Н2С = СН2 2 (t0, pt, N) H3C – CH3

3.    Гідратація – приєдання води

4.    Н2С = СН2 + Н2О (t0 , H2SO4) CH3 – CH2 OH

4. Якісні реакції

Неповне окиснення Н2С = СН2 +[O]  CH2 – OH

|

CH2 – OH

5.    Галогенування – приєднання галогеноводню

Н2С = СН2 +Сl2 ® CH2Cl –CH2Cl

6. приєднання галогеноводню, правило Марковніка. При взаємодії ненасичених вуглеводнів з галогеноводнями атом Гідрогену приєднується до більш гідрогенізованого атома Карбону а атом Хлору – до менш гідронізованого

Н3С – СН º СН2 +HCl ® HC3 –CHCl –CH3

6.    Дегідрування

7.    Н2С = СН2 Н º СН + Н2

4.    Характерна ізомерія за місцем розташування подвійного зв'язку:


а) ізомери

СН3 – СН = СН2 – СН3 – 2 бутен

СН2 = СН – СН2 – СН3 – 1 бутен

б) Ізомерія карбонового скелету

СН2 = С – СН3

|

CH3

 

 

-1-


Добування ецителену і ацетилену

Етилен та його гомологи утворюють в процесі переробки вуглеводнів, що містяться в нафті. Утворення може відбуватися у результаті термічного розщеплення ненасичених вуглеводнів,.

СН3 –СН2 – СН2 – СН2 – СН3  СН2 = СН2 + СН3 –СН2 – СН3

Ацетилен, що використовуэться для зварювальних робіт, добувають часто на місці в результаті взаємодії карбіду кальцію з водою: СаС2 + 2Н2О ® НС º СН +Са(ОН)2

Карбід кальцію добувають в результаті нагрівання в електропечах суміші вапна СаО та коксу до температури 2500 0 С: СаО + 3С ®СаС2 +СО

Економічно вигідніше добувати ацетилен з метану нагріванням до температури 15000 С.

2СН4 ® НС º СН + 3Н2

Застосування етилену і ацетилену

З етилену добувають поліетилен, етиловий спирт. Продукт приєднання хлору до етилену –1,2 -дихлорометан є розчинником і засобом знищення шкідників. А продукт приєднання хлороводню – хлороетан є анестезійною речовиною.

Ацетилен використовують для освітлення, для газового різання і зварювання металів. Ацетиленове кисневе полум'я має температуру 2800о С і легко плавить сталь. З ацетилену добувають вихідні речовини для виготовлення пластмас і синтетичних каучуків, він є сировиною для синтезу оцтової кислоти.

-2-

1.    Ароматизовані вуглеводні – органічні сполуки, що містять у своєму складі бензольні ядра , у яких можуть бути насичені або ненасичені бічні ланцюги.

Загальна формула – СnH2n-6

1.    гомологи бензолу:

бензол – C6H6; тонуол – C7H8 ; ксилол – C8H10; стирол – C9H12.

3.    Бензол:

С6Н6 СН2 = СН –С º С–СН = СН2 або СНºС–СН2–СН2–cºCH

Молекулярна структурні формулиФормула А. Кекуле

У 1845 р. німецький учений А. Кекуле зппропонував формулу, що найкраще відобразила рівноцінність і атомів Карбону, і атомів гідрогену


Після з'ясування електронної будови молекули бензолу, формулу почали записувати так:

 


2.    Фізичні влстивості бензолу:

За звичайних умов бензол – рідина зі специфічним запахом, tкип. 80о С, уводі практично нерозчинний, хоча є розчинником багатьох органічних речовин.

5.    Хімічні властивості:

Бензолу характерні реакції заміщення і приєднання:

3.    реакція горіння

6Н6 +15О2 ®12СО2↑ + 6Н2О

4.    Бромування:

Б +Br2  Б-Br +HBr;

5.    Нітрування:

Б + НО–NO2 ®(Н2SO4) Б-NO2 + H2O

4.    Реакції приєднання:


а) Хлорування:


б)Б+3Н2 (k,H2C) C6H12

5.    Добування

1.    меридизація ацетилену:

3НСºСН®([C], 600o) Б

2.    Дегідрування циклогексану

С6Н12 2 + Б

6.    Застосування

Бензол є вихідною речовиною речовиною для синтезу величезної кількості неорганічних речовин. Серед них – барвники, лікарські препарати, пахучі речовини, полімери, отрутохімікати, вибухові речовини. Бензол – базова сировина для прмислового органічного синтезу

-1-

Другие материалы

 • Ароматичні вуглеводні сполуки
 • ... дією ферментів окиснюється до дуже шкідливої сполуки – муконової кислоти: + 2О2 –––––––à HOOC-CH=CH-CH=CH-COOH. Бензен Фермент Муконова кислота ВПЛИВ ЗАМІСНИКІВ НА РЕАКЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ АРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ Найважливішим чинником, що визначає хімічні властивост ...

 • Основи горіння палив та процеси утворення бензопірену и поліароматичних вуглеводнів
 • ... і складу робочої суміші, яка спалюється, а також від ступеня закінченості реакції горіння. Утворення шкідливих речовин багатостадійне і проходить наступним чином: альдегіди, оксид вуглецю, вуглеводні, сажа, канцерогенні речовини - з`являються внаслідок неповного окислення палива та його піролізу, ...

 • Крекінг нафти
 • ... двищити його октанове число, але цей процес мав недоліки, властиві продуктам будь-якого високотемпературного розщеплення. У випадку крекінгу висококиплячих фракцій нафти практично спостерігається одна первинна реакція – розрив вуглець-вуглецевих зв’язків молекули парафінового вуглеводню з утворенням ...

 • Технологія і устаткування для переробки бензолу
 • ... автоматично. Центрифуга АГ (мал. 59) складається з наступних основних вузлів: станини, кришки, очного вала, ротора рівня ТЕХНОЛОГІЯ Й УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ КОКСОВОГО ГАЗА ВІД СІРКОВОДНЮ Уловлювання сірководню є завершальним процесом витягу з коксового газу хімічних продуктів коксування ...

 • Розвиток творчої активності школярів у процесі розв’язування розрахункових задач з хімії
 • ... і. Спираючись на дані аналізу методичної літератури, свої спостереження за учнями процес розв’язування розрахункових задач ми представили як ряд взаємних етапів. Перший етап: уважно прочитати текст задачі. Якщо текст задачі сформульований автором задачника не зовсім зрозумілий, можна перефразувати ...

 • Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва
 • ... залишкові олії з сірчистої нафти селективного очищення. Олія І-Л-С-220(Мо) - містить адгезіонну, протизадирну і протикорозійну присадки і дісульфід молібдену. Олії І-Л-Д-1000 - містить адгезіонну, протифрикційну і протикорозійну присадки. 4. Екологічні вимоги до виробництва ·    ...

 • Склад та первинна переробка нафти
 • ... , відсутнього в природі, - його роль у процесі нафтоутворення грають звичайні глини, глинисті вапняки й інші породи, що містять глинисті мінерали. Мета роботи полягає в проведенні аналізу літературних джерел щодо складу та первинної переробки нафти. Завдання роботи: 1)   проаналізувати ...

 • Професійні отруєння
 • ... ; наркоманія і токсикоманія; нейроциркуляторна дистонія; хвороба органів дихання і серцево-судинної системи; хвороба травного тракту (гастрит, гепатит). 2. Професійні отруєння з переважним ураженням системи крові Кров однією з перших систем організму відповідає на дію різноманітних факторів ...

 • Вузол підготовки сировини
 • ... 3. Опис технологічної схеми установки Установка ізомеризації складається з наступних блоків: 1.  Вузол підготовки сировини. 2.  Вузол осушки ВСГ. 3.1 Вузол підготовки сировини Сировина - гідроочищена пентан-гексанова фракція, із блоку вторинної ректифікації установки надходить у ...

 • Гальмування залізоініційованого окиснення фосфоліпідів
 • ... загорання проводки слід негайно вимкнути електрику та погасити вогонь за допомогою вуглекислотного вогнегасника та ковдри з асбесту. 3. Гальмування залізоініційованого окиснення фосфоліпідів Для оцінки антиоксидантної активності сполук застосовується велика кількість методів і тестових ...

 • Круговорот речовин на Землі
 • ... піддаються дії тиску й високої температури, переплавляються й у вигляді вивержених магматичних порід можуть бути знову винесені на поверхню Землі. Вивчення круговороту речовин на Землі представляє глибокий практичний інтерес. Вплив людини на природні процеси стає усе значніше. Наслідку цього впливу ...

 • Класифікація отруйних речовин
 • ... , частково або повністю розчиняються в лімфі і, поступаючи у кров, викликають інтоксикацію. Високодисперсні пилові часточки дуже важко вловлювати. Отруйні речовини потрапляють у шлунково-кишковий тракт через недотримання правил особистої гігієни, - наприклад, харчування або куріння на робочому ...

 • Клінічне значення індукції цитохромів P450
 • ... цього цитохрома обумовлює уроджену схильність до інтоксикації фенітоїном і до ускладнень у результаті терапії варфарином. Цитохром CYP 2С19 бере участь у метаболізмі омепразола, діазепама, іміпраміна. Однак клінічне значення поліморфізму цього ферменту залишається спірним. Ефективні дози багатьох ...

 • Вклад в органічний синтез реакцій Чичибабина
 • ... член академії – це довічне звання. Предмет дослідження: реакції Чичибабина. Об`єкт дослідження: вклад в органічний синтез реакцій Чичибабина. Мета роботи полягає в тому, щоб охарактеризувати особливості реакцій Чичибабина. Основними завданнями роботи є наступні: 1)   проаналізувати ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info